ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
  วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
  วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
9
9
ตั้งชื่อกิจการ
9
ความหมาย
9
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
9
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
9
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
ZONIC LINE ผลิตภัณฑ์ Zline
หญิง
7.00น.
30
1
2506
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ไฟ
ดิน
ไม้
น้ำ
ไฟ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ดิน
ไม้
ดิน
ไม้
น้ำ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
บริษัทวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางถนอมผิว Zline
7.00น./30/1/06
เหลือง
ดิน-ไฟ-น้ำ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
120/52 สุขุมวิท 101/1 บางนา กรุงเทพฯ 10260
1
Mobile : 01-8185051
Tel : 0-2743-7438
Fax : 0-2743-7439
E-mail : ceutic@hotmail.com
Website :
9
ลักษณะกิจการ
วิจัย และผลิตเวชภัณฑ์เครื่องสำอาง
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
จากทีมแพทย์ที่วิจัยทางด้านเวชภัณฑ์ถนอมผิว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
9
จุดเด่นของกิจการ
ได้วิจัยเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ถนอมผิวที่ใช้กับเครื่องอัลตร้าโซนิค เพื่อให้ถนอมผิวอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ไม่ใช้สารที่เป็นอันตรายและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เพศหญิง ช่วงอายุ 30-40ปี เป็นลักษณะขายส่งให้กับตัวแทนจำหน่าย กลุ่มเป้าหมายระดับ
กลางถึงระดับบน เป็นวัยที่เริ่มมีฐานะทางการเงินมั่นคง
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 

อักษร z มาจากคำว่า sonic รูปสี่เหลี่ยมสีเนื้อนั้นแทนความหมายของคลื่นความถี่สูงเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับผิวเป็นตัวพาให้เวชภัณฑ์ถนอมผิวซึมซับลง
ไปในชั้นผิวอย่างมีประสิทธิภาพ อักษร line สีม่วงอ่อนสื่อถึงความอ่อนโยน การดูแลเอาใจใส่ การทนุถนอม ภายใต้ชื่อเวชภัณฑ์แห่งความงาม zline นั่นเอง

ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
   
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
หลักธรรมที่สื่อในการออกแบบ
1

ธาตุน้ำ
คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"


ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร


งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

งานออกแบบป้ายกิจการ
 
งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย


_____________________________________________________________________________________________________________________________
http://www.e-fengshuidesign.com I Bring more advance trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459   Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.