ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
WinnHai
66
2
5
4
2
9
กิจการ
เพศ
เวลา (น.)
วัน
เดือน
ปี
WinnHai
ชาย
15.37
29
12
2510
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ดิน
ไฟ
น้ำ
ไฟ
ไม้
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ทอง
ไม้
น้ำ
ดิน
ทอง
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด (น.)
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
WinnHai
15.37
แดง
ไฟ-ไม้-ทอง
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
388 ซอยพัฒนาการ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ 34
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120
1
• Mobile : 09-444-4540
• Tel : 02-683-9919-20
• Fax : 02-294-8803
• E-mail :
sumet_srimuang@yahoo.com
• Website : www.greatmarinegroup.com
9
ลักษณะกิจการ
นำเข้า และจำหน่าย และอุปกรณ์และอะไหล่เรือเดินสมุทร
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
บริษัทร่วมทุนระหว่าง ไทย กับสิงค์โปร์
9
จุดเด่นของกิจการ

นำเข้าสินค้าที่หายาก และ ไม่มีจำหน่ายในไทย มาจำหน่ายในราคาพิเศษ

9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
1. เจ้าของเรือทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
2. อู่ซ่อมเรือในไทย
3. ตัวแทนเจ้าของเรือ
4. ผู้ส่งอะไหล่เรือในไทย
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°142
กว้าง: 47 ยาว : 88 สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
เรือ2 ลำแทนความหมาย 2 นัย คือกิจการที่เกี่ยวกับการเดินเรือ และหุ้นส่วน 2 คน เรือหันหัวเรือเข้าหา
กัน หมายถึงความร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกัน เกลียวเชือกที่รั้งเรือ 2 ลำให้อยู่ร่วมกันสะท้อนถึงลักษณะ
ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ผูกโยง ในที่นี้สื่อให้เห็นถึงอุปกรณ์ที่แข็งแรงมากที่สามารถยึดเรือทั้ง 2 ลำ
ให้อยู่ด้วยกัน และยังหมายถึงความร่วมมือร่วมใจที่เข้มแข็งภายใต้ชื่อกิจการ winn hai นั่นเอง
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
438
207
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
หน่วยวัด : เซนติเมตร
- เส้นขอบสีเขียวความหนา 1.5 cm.
- กำหนดจุดศูนย์กลางสมมุติเพื่อวางภาพตรงกึ่งกลาง
- เทคนิคการสร้างภาพให้ได้ขนาดที่กำหนดไว้ ให้นำไฟด์สร้างโลโก้ไปขยายในโปรแกรม illustrator
ตามขนาดป้ายที่กำหนดไว้จะได้ภาพที่มีขนาดตามต้องการ


 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.