ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
WEKFORD INDUSTRY CO.,LTD.
ชาย
11.00 น.
29
5
2511
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ทอง
ดิน
ไฟ
ดิน
น้ำ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ไฟ
น้ำ
ไฟ
ทอง
ไฟ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
WEKFORD INDUSTRY CO.,LTD.
11.00 น.
เหลือง
ดิน-น้ำ-ไฟ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
2 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700
1
• Mobile :
• Tel : 0-2881-8344
• Fax : 0-2881-8345,0-2434-6606
• E-mail :
ntanpairoj@yahoo.com
• Website : www.wekford.com
9
ลักษณะกิจการ
ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น(นำมันเครื่อง.จารบี)ยี่ห้อต่างๆ โดยเน้นของ ESSO MOBIL SHELL PTT
และมี brand อื่นๆด้วยโดยขายนำมันเครื่องอุตสาหกรรมเป็นหลัก
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
จำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโดยเน้นผลิตภํณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรมโดยจำหน่ายให้โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
ซึ่งขายหลาย brand ให้ลูกค้าเลือกในอนาคตอาจขายมีสินค้าเพิ่มเติมที่เกียวข้องกับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
9
จุดเด่นของกิจการ
มีหลาย BRAND ให้ลูกค้าเลือกมีทั้ง brand คุณภาพสูงเช่น ESSO MOBIL Shell(ราคาสูง) หรือ Local brand
เช่น ปตท.PTTซึ่งคุณภาพและราคารองลงมา มีความยืดหย่นสูงกว่าบริษัทเจ้าของ brand ทำเอง
และสามารถจัดส่งสินค้าได้เร็ว ในราคาแข่งขันได้ในระดับทั่วไป
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-เล็ก ทั่วประเทศ อาจมีใหญ่บ้าง
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
อักษร w แทนชื่อกิจการ WEKFORD INDUSTRY CO.,LTD. 3 เหลี่ยมรูปแรกแทนความหมายการ
พุ่งไปข้างหน้าของพลังงานความเร็ว สื่อถึงความก้าวหน้าที่มุ่งไปข้างหน้า ด้วยเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ
สีดำธาตุน้ำ สื่อถึงการ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างไม่สิ้นสุดอีกนัยหนึ่งยัง
หมายถึงกิจการเกี่ยวกับของเหลว สีส้มคือธาตุดินสีเหลือง ผสมธาตุไฟสีแดงสื่อถึงความรุ่งเรืองนั่นเอง
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
338
389
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย


_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.