ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ Website Design
  วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
  วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
Brain underground system co.,ltd. ( BUS )
หญิง
00.16 น.
25
9
2517
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ทอง
ดิน
น้ำ
ไม้
ไม้ - ไฟ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ทอง
ไฟ
ทอง
ไม้
น้ำ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
Brain underground system co.,ltd.
25/9/2517
เหลือง
ดิน - น้ำ
ได้รับการส่งเสริมอุปถุมภ์
URL : Website
ลักษณะที่
ทิศบนอ้างอิงแผนที่มาตราฐาน
รหัสปฏิกริยา
http://www.brainunderground.com
2
360 ° เหนือ
( 2+5+1+7 )+1 = 1+6= 7
 
การพิจารณาตำแหน่งจัดวางบนหน้าเว็บไซท์ ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยวิเคราะห์ร่วมกับหลักจิตวิทยาการมองเห็น
ความเร็วในมองเห็นตำแหน่งบนเว็บไซท์
ตำแหน่งความหมายดี
ตำแหน่งร้ายและการแก้ไข
1
2
4
2
3
ตำแหน่งที่ 1 คือ รุ่งเรือง
ตำแหน่งที่ 2 บน คือ อายุ
ตำแหน่งที่ 2 ล่าง คือ หมอเทพ
ตำแหน่งที่ 4 บน คือ ทิศกลาง
ตำแหน่งที่ ก คือ ประทาน
ตำแหน่งที่ 3 คือ อสูร แก้ไขโดยใช้ธาตุดิน
ตำแหน่ง ข คือ โทษภัย แก้โดยใช้ธาตไฟ
ตำแหน่ง ค คือผีสิง แก้โดยใช้ธาตุน้ำ
ตำแหน่ง ง คือ สูญสิ้น แก้โดยใช้ธาตุทอง
ตำแหน่งความไวในการมองเห็น
ความหมายตำแหน่งความหมายดี
ตำแหน่งความหมายตำแหน่งร้าย
ความไวเรียงลำดับตั้งแต่ 1 - 4 เห็นหลังสุด
อักษร ก- ง เป็นตำแหน่ง สุดท้ายที่ผู้ชมสังเกตุเห็น
รุ่งเรือง คือความเจริญ
ประธาน คือบารมี
หมอเทพ คือจิตใจแจ่มใส
อายุ คือมั่นคงยืนยาว
สูญสิ้น คือตาย แก้โดยใช้ธาตุทอง
อสูร คือปั่นป่วน แก้โดยใช้ธาตุดิน
โทษภัย คือเดือดร้อน แก้โดยใช้ธาตไฟ
ผีสิง คือความชั่วร้าย แก้โดยใช้ธาตุน้ำ
   
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
82/8 ม.8 ซ.ลาดพร้าว71 ถ.นาคนิวาส เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
1
Mobile : 09-111-8666
Tel : 02-956-1990
Fax : 02-956-1991
E-mail : aorrat44@hotmail.com
Website :
9
ลักษณะกิจการ
ออกแบบและวางระบบไฟฟ้าใต้ดิน
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
9
จุดเด่นของกิจการ
1. เน้นความปลอดภัยสูงสุด 2.มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ 3. ทำงานด้วยระยะเวลาที่รวดเร็ว
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
โครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่ , ส่วนราชการต่างๆ , โรงงาน อาคาร สำนักงาน
9
หลักธรรมที่สื่อในการออกแบบ
1

ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"


ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"


ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้อง
ดีงามไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
http://www.e-fengshuidesign.com I Bring more advance trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459   Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.