ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา (น.)
วัน
เดือน
ปี
Total Assets Management and Consultant
ชาย
2.34
31
3
2514
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ไฟ
ไม้
ทอง
ทอง
ไฟ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ดิน
ไม้
ไม้
น้ำ
น้ำ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด (น.)
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
Total Assets Management and Consultant
2.34
แดง
ไม้-ไฟ-น้ำ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
55/103 ซ.เจริญกรุง 85 ถ.เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. 10120
1
• Mobile :
• Tel :
• Fax :
• E-mail :
kachean_t@yahoo.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
บริษัทวิศกรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านงานตรวจสอบ
ทดสอบและประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง (อาคารพักอาศัย, สำนักงาน,
โรงงานอุตสาหกรรม, ท่าเรื่อ, สะพาน) ที่ได้รับความเสียหาย
หรือมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักการใช้งาน และตรวจสอบอาคารประจำปี
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
เพื่อรองรับกฎหมายการตรวจสอบโครงสร้างอาคารและแก้ปัญหาความเสียหายรวมถึงการวิบัติของโครงสร้าง
9
จุดเด่นของกิจการ
มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือ เฉพาะด้าน ในงานให้คำแนะนำ / แก้ไข
ปัญหาความเสียหายเกี่ยวกับโครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เจ้าของกิจการ / บริษัทวิศวกรผู้ออกแบบ / บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง /
หน่วยงานราชการ / สำนักทนายความ
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
แบบที่1 รูปตึกสูง3 หลังที่ติดกัน ภายใต้รากฐานที่ล้อมด้วยกรอบสี่เหลี่ยม หมายถึง การเริ่มต้นที่มั่นคงควรเริ่ม
จากฐานรากก่อน รากฐาน 3 ส่วนหมายถึงเป้าหมายของกิจการคือ 1.เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการทางอาชีพ
2. เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี 3. มีคุณภาพในงานบริการภายใต้ชื่อกิจการ Total Assets Management
and Consultant นั่นเอง

แบบที่2 รูปตึกสูง3 หลังที่ติดกัน ที่ล้อมด้วยกรอบวงรี หมายถึง เป้าหมายของกิจการคือ 1.เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการทางอาชีพ 2. เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี
3. มีคุณภาพในงานบริการ ภายใต้ชื่อกิจการ Total Assets Management and Consultant นั่นเอง

 

 

ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.