ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
TIN KASET UDOM ถิ่นเกษตรอุดม
ความหมาย
ถิ่นฐานที่มีการทำเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ สื่อถึงความเชี่ยวชาญชำนาญในการเกษตร และความอุดมสมบูรณ์
ของผลผลิตทางการเกษตร
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
T : ไฟ - ยิน I : ดิน - หยาง N : ไฟ - หยาง : K : ไม้ - หยาง A : ดิน - ยิน S : ทอง - หยาง
E : ดิน - ยิน T : ไฟ - ยิน : U : ดิน - ยิน D : ไฟ - ยิน O : ดิน - หยาง M : น้ำ - หยาง
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
TIN KASET UDOM
82
6
6
9
2
9
กิจการ
เพศ
เวลา (น.)
วัน
เดือน
ปี
TIN KASET UDOM CO.,LTD.
ชาย
12.15
24
7
2507
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ทอง
ไม้
ทอง
ไม้
น้ำ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ไฟ
ดิน
ดิน
ดิน
ทอง-ไฟ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด (น.)
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
TIN KASET UDOM CO.,LTD.
12.15
เขียว
ไม้-น้ำ-ทอง-ไฟ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
314 หมู่ 4 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
1
• Mobile :
• Tel : 0811737769
• Fax :
• E-mail :
nuntapuk@hotmail.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
1. รับซื้อขายพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว และพืชไร่ต่างๆ
2. ทำโรงน้ำแข็งซอง และ น้ำแข็งหลอด
3. นำเข้าและส่งออกสินค้าการเกษตร
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
ขยายกิจการจากการทำน้ำแข็งสู่กิจการใหม่ ช่วยเหลือชาวไร่
9
จุดเด่นของกิจการ
อยู่ในจุดที่ใกล้ท้องที่การผลิต
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ชาวไร่ ไซโลต่างๆ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ แป้ง
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
พื้นที่เพาะปลูกโอบล้อมด้วยภูเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นทำเลที่ดีเหมาะแก่การทำการเกษตร ภายในมี
โรงนาสื่อถึงกิจการที่เป็นตัวแทนที่คอยดูแลผลผลิตให้กับชาวนา ชาวไร่ สีแดงสื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง
อยู่ภายในทรงกลมหมายถึงความเป็นศูนย์กลางในที่นี้หมายถึงการเกษตร ภายใต้ชื่อกิจการถิ่นเกษตร
อุดมนั่นเอง
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.