ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
THAI LANNA STORE
หญิง
16.00 น.
5
1
2506
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ทอง
น้ำ
ไม้
น้ำ
ไฟ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ทอง
ดิน
ดิน
ไม้
ไม้
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
THAI LANNA STORE
16.00 น.
ดำ-น้ำเงิน
น้ำ-ไม้-ไฟ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
Hed vägen 10, 79195 Falun, Sweden
1
• Mobile : +46-70-4605456
• Tel : Tel. +46-23-770432
• Fax :
• E-mail :
mariam_435@hotmail.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
ร้านไทยซุปเปอร์มาร์เก็ต
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
ต้องการเปิดขายสินค้าสำหรับชาวเหนือ ในต่างแดนที่หาสินค้าได้ยาก
9
จุดเด่นของกิจการ
สินค้าที่มีเฉพาะที่นี่จะไม่มีวางขายทั่วไป เป็นสินค้าจากภาคเหนือเป็นหลัก
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ชาวไทยในต่างแดน ผู้ที่อยู่ในทำเลใกล้เคียง เป็นนร.และผู้ปกครอง
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : ตะวันออกเฉียงเหนือ °°c
กว้าง: ยาว :200 ซม. สูง :60 ซม.
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 

ได้ใช้เอกลักษณ์ของลานนาไทยมาประยุกต์ในการออกแบบ กาแลสื่อถึงแหล่งกำเนิด ภายในกรอบลายกระจังเป็นลายของไทยลักษณะธาตุไฟ อักษรไทยลานนา
ประยุกต์เป็นชื่อกิจการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สีเขียวธาตุไม้สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงร้านไทยลานนามีสินค้าที่ครบครันและมีอาหารสด เป็นสินค้าหลัก สีน้ำเงินธาตุน้ำสื่อถึงการไหลเวียนผลัดเปลี่ยนของลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างไม่สิ้นสุดนั่นเอง

ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
686
247
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
หน่วยวัด เซนติเมตร cm.
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ส่วนโค้งของกาแลสามารถสร้างได้ตามความเหมาะสม วัสดุที่สร้างต่อเติมขึ้นไปสามารถสร้างจาก
อลูมิเนียมขึ้นรูป
- font อักษร คือ lanna 222
- อักษรในโปรแกรมสามารถปรับย่อขยายออกให้มีความสูงและความยาวตามขนาดที่กำหนด
- พื้นที่สีน้ำเงินของป้ายบริเวณส่วนโค้งตรงหัวมุม ทั้ง 4 และกระจัง สามารถลบเหลี่ยมได้ตาม
ความเหมาะสม

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย_____________________________________________________________________________________________________________________________
http://www.e-fengshuidesign.com I Bring more advance trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.