ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
Thai accounting clinic co.,ltd.
ชาย
13.31 น
10
3
2513
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
น้ำ
ทอง
ดิน
ทอง
ไฟ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ดิน
ไม้
ไม้
ดิน
ไม้
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
Thai accounting clinic co.,ltd.
13.31 น.
ขาว
ทอง-ไม้-ไฟ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
289/1 ถนนสุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กท 10110
1
• Mobile : 0-1712-1313
• Tel : 0-2712-7100
• Fax :
• E-mail :
wiwatkul@hotmail.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
9
จุดเด่นของกิจการ
ต้องการให้บริการบัญชี ที่ช่วยในการวางแผนภาษีและการบริหารงาน
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บริษัทห้างร้านทั่วไป ที่ต้องการสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : 197°°c
กว้าง: 61 cm. ยาว : 122 cm. สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 

ทรงกลมธาตุทอง 3 วง แทนแนวคิดของกิจการ 3 สิ่งคือ 1. การใช้ระบบที่ทันสมัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการ แทนด้วยอักษร T แทนเทคโนโลยี
และย่อมาจากประเทศไทยอีกด้วย 2. ความเชี่ยวชาญ ในที่นี้สื่อโดยอักษร A หมายถึงมีความเชี่ยวชาญการบัญชี 3. การดูแลเอาใจใส่ในที่นี้สื่อโดยอักษร C
มาจากคำว่า clinic ซึ่งสะท้อนถึงภาพการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า สีเขียวแทนความหมายถึงการเจริญเติบโตนำพาลูกค้าไปสู่ความสำเร็จร่วมกันภายใต้ชื่อกิจการ
Thai accounting clinic co.,ltd. นั่นเอง
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
400
209
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยวัด cm.
ทิศตะวันตก / ใต้ สีป้ายมงคลคือ ขาว /แดง/เขียว
อักษรอังกฤษ ฟอนด์ Humanst 521 BT, อักษรไทย ฟอนด์ JS Boaboon nas
เดินเส้นสีม่วงรอบกรอบขนาด 1 cm.

 

 

งานออกแบบกราฟิก
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย_____________________________________________________________________________________________________________________________
http://www.e-fengshuidesign.com I Bring more advance trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.