ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
Siam Safety Empire Co.,Ltd.
ชาย
 
15
9
2507
ปัจจุบันคือบริษัท Elide FireBall Pro Co.,Ltd.
         
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
         
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
         
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
Siam Safety Empire Co.,Ltd.

15/9/2507
เหลือง
ดิน - ไฟ - ทอง
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ

1
• Mobile :
• Tel : 0-3829-6385-7
• Fax : 0-3829-6387
• E-mail :
ssp@ssp.co.th
• Website : http://www.ssp.co.th
9
ลักษณะกิจการ
จัดจำหน่าย ลูกบอลดับเพลิง จำหน่ายภายในและส่งออกต่างประเทศ
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
9
จุดเด่นของกิจการ
เป็นการประดิษฐ์ ลูกบอลดับเพลิงบริษัทแรกของโลก ได้รางวัลระดับโลก
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ต่างประเทศ
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 

สามเหลี่ยม 3 รูปวางต่อกันตรงกลางแทนคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3 ประการคือ 1. เฝ้าระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้น2. กำจัดเหตุที่เกิดขึ้น
3. ส่งสัญญาณเตือนภัย ซึ่งถือว่าทั้ง 3 ข้อนี้เป็นสัญญาของบริษัทที่มีต่อลูกค้าที่สำคัญ วางไว้ตรงกลางทรงกลม สื่อถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ เส้นโค้ง
ทั้ง 2 เส้น แสดงถึงลักษณะอาการของผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้งาน คือแผ่รัสมีเป็นวงกว้าง อีกนัยหนึ่งหมายถึงชื่อเสียงของกิจการได้แผ่ขยายเป็นที่รู้จักออกไป
อย่างกว้างขวาง โดยภาพรวมเป็นอักษร S คืออักษรนำหน้าของกิจการ Siam Safety Empire Co.,Ltd. นั่นเอง

ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
312
345
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
 

 

 

สัญลักษณ์บนพื้นแดง

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 
 
งานออกแบบกราฟิก
 

1.ELIDE - FIRE
แนวคิดในการออกแบบ ทรงรีสื่อถึงความเคลื่อนไหวในที่นี้หมายถึงเปลวไป ทรงกลมแทนความหมายของผลิตภัณฑ์    ลักษณะเส้นโค้งสีขาวโอบล้อมรอบทรงรี ไว้คือการป้องกัน กำจัด เปลวไฟออกไปภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ ELIDE FIRE นั่นเอง


2.FIRE - ERASE
แนวคิดในการออกแบบ เส้นโค้งหมายถึงพื้นที่ความร้อน ทรงกลมแทนผลิตภัณฑ์ พื้นที่สีขาวคือพื้นที่ถูกกำจัดความร้อนออกไป
   ด้วยผลิตถัณฑ์ FIRE ERASE นั่นเอง


 


3.KAIMART แนวคิดในการออกแบบ เส้นโค้งหมายถึงพื้นที่ความร้อนที่ถูกกำจัด ทรงกลมแทนผลิตภัณฑ์ พื้นที่สีขาวคือพื้นที่ถูกกำจัดความร้อนออกไป
   อีกนัยหนึ่ง เส้นโค้งที่พุ่งไปข้างหน้ายังหมายถึงความเจริญก้าวหน้า ภายใต้ผลิตภัณฑ์ KAIMART นั่นเอง

 

 

งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย_____________________________________________________________________________________________________________________________
http://www.e-fengshuidesign.com I Bring more advance trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.