ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
Smart Healthcare Co.,Ltd
หญิง
07.00-08.00 น.
3
3
2508
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
น้ำ
ไฟ
ดิน
ไม้
น้ำ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ดิน
ดิน
ไม้
ไฟ
ทอง
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
Smart Healthcare Co.,Ltd
07.00-08.00 น.
แดง
ไฟ-น้ำ-ทอง
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
129/243 หมู่ 2 ถนนมหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
1
• Mobile : 01-6721837 หรือ 01-8853677
• Tel : 053-812595
• Fax : 053-812595
• E-mail :
pakkaranatch@yahoo.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
1.ทำการตลาดบริการตรวจสุขภาพพนักงาน บริษัทต่างๆ ทั้งที่มีกฏหมายบังคับให้รายงานผลการตรวจสุขภาพ
ประจำปีของพนักงานให้ แรงงานจังหวัดหรืออุตสาหกรรมจังหวัดทราบ เช่น โรงงานต่างๆ ที่พนักงานมีความเสี่ยง
ด้านร่างกาย ตา หู สารพิษต่างๆเข้าสู่ร่างกายสถานบันเทิง หรือ บริษัท องค์กรที่มีสวัสดิการตรวจสุขภาพ
ประจำปีของพนักงาน เช่น ธนาคารรัฐวิสาหกิจต่างๆ

2. คลีนิคแล็ปเทคนิคการแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโรค ความสมบูรณ์ของร่างกาย จากเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ ฯลฯ

3.บริการจัดแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลให้ไปเข้าเวรในห้องพยาบาลของบริษัทต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรม
ในเชียงใหม่และลำพูน

4.เป็นตัวแทนจำหน่ายด้านเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆ

5.บริการเป็นที่ปรึกษาการจดทะเบียนประกันสังคมและดูแลพนักงานของบริษัทที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
ในเชียงใหม่ ลำพูน

6.ทำการตลาด (Trader) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ สปาสมุนไพรหรือผลิตผลด้านการเกษตร
แปรรูปจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น / เน้นการส่งออกต่างประเทศ

9
แนวคิดในการก่อตั้ง
เป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่ ที่มีการศึกษามีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพ รับผิดชอบต่อสังคม
ลูกค้า ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ ไม่เอาเปรียบลูกค้า เน้นการเป็นพันธมิตรต่อทุกคน (win-win) / Marketing
and Sale & Out Source Concept (เน้นทำการตลาดและการขายเป็นธุรกิจหลักของบริษัท /
9
จุดเด่นของกิจการ
มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความชำนาญเฉพาะทาง / มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย /
เน้นทำการตลาดรูปแบบใหม่ ที่แตกต่างๆจากที่กลุ่มเดิมทำอยู่ นำหลักวิชาการตลาดสมัยใหม่ และไอที
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ผู้บริหารหรือฝ่ายบุคคล ของบริษัทต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งขนาดใหญ่
กลาง เล็ก เป็นผู้ตัดสินใจ แต่กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการคือพนักงานในบริษัท
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°เหนือ 0
กว้าง: 123 ยาว : 400 สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
ใบไม้แทนความหมายของสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สีชมพูสื่อถึงความเอาใจใส่ ดูแล อ่อนโยน รูปคนกางแขนสื่อถึง
คนที่มีสุขภาพที่ดี มีความสุข ซึ่งเกิดจากการดูแลเอาใจใส่สุขภาพเป็นอย่างดี หลังคาทรงยอดแหลมสื่อถึงกิจการ
smart health care co.ltd. สีฟ้าธาตุน้ำ สื่อถึงการกระตือรือล้น การเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ ในที่นี้สื่อถึง การเปลี่ยน
ไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเอง
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
398
433
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 


งานออกแบบป้ายกิจการ
- หน่วยวัด cm.
- font อักษร Js Pumpuangas เป็นฟอนด์ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย สามารถเปิดใช้ในโปรแกรม illustrator และ corel draw
- อักษรไทย ขนาด 23 ซม.
- อักษรภาษาอังกฤษ Smart Healthcare Co.,Ltd ขนาด 9 ซม.
- ทิศเหนือสีมงคลคือ ขาว แดง เขียว ( สามารถเลือกสีพื้นของป้ายได้ตามสีที่กำหนดไว้ )
- รหัสสี cmyk เป็นรหัสที่ใช้ในการพิมพ์ 4 ส ของโรงพิมพ์

 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย


_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.