ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
Sarin Skin & Laser Clinic
หญิง
05.05 น.
5
11
2504
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
น้ำ
น้ำ
ดิน
ทอง
ไม้
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ไม้
ไม้
ดิน
ดิน
ไฟ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
Sarin Skin & Laser Clinic
05.05 น.
น้ำเงิน

น้ำ-ไม้-ไฟ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
165/9 อาคารสารินเพลส คอนโดมิเนียม ชั้น 1 ซอยรัชดาภิเษก 46
ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1
• Mobile : 0-4455859
• Tel : 0 2939 5525, 02939 5311
• Fax : 02939 5526
• E-mail :
bcnchannel@yahoo.co.th, bcnchannel@thai.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
คลินิกให้บริการสำหรับผู้มีปัญหาผิวพรรณริ้วรอย.สิว ฝ้า,กระ และน้ำหนักเกิน
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
ต้องการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยงาม ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ปลอดภัย และได้ผลเร็ว
ทั้งยังอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ให้กับผู้ใช้บริการ
9
จุดเด่นของกิจการ
สถานที่หรูหรา บรรยากาศเป็นส่วนตัว สะอาด บริการอบอุ่น
ดูแลติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยทีมผู้บริหารเอง ราคาไม่แพง อุปกรณ์เลเซอร์,
เครื่องมือเครื่องใช้, ผลิตภัณฑ์ ภายในคลินิก ใช้แต่สิ่งของที่มีคุณภาพสูง
ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์กรอาหารและยาอย่างถูกต้อง
แพทย์เป็นผู้ดูแลทำการรักษาทุกขั้นตอน
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ผู้หญิงที่เริ่มมีริ้วรอย อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป รายได้ตั้งแต่ 35,000
บาทขึ้นไป กลุ่มที่ 2 อายุตั้งแต่ 40- 70 ปี (กลุ่มใหญ่)
สำหรับผู้ที่ต้องรักษาสภาพผิวหน้า โดยไม่ต้องการทำศัลยกรรม แต่ชอบความทันสมัย
เทคโนโลยี่ใหม่ๆ ใช้เวลาในการทำสั้นๆ ไม่มีความเจ็บปวด และปลอดภัย
อยากให้ตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
ใบหน้าของผู้หญิง แสดงถึงความงาม ในที่นี้แสดงถึงกิจการเกี่ยวกับความงาม รูปสัดส่วนของผู้หญิงสื่อถึง
ร่างกายที่งดงาม สีฟ้าธาตุน้ำในที่นี้สีฟ้าสื่อถึงความอ่อนเยาว์ คือการบำรุงรักษาผิวพรรณ และร่างกาย
ให้สมส่วน และอ่อนเยาว์อยู่เสมอ อักษร skin & laser clinic สื่อถึงลักษณะกิจการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยทำให้ ผิวพรรณ และรูปร่างดีขึ้น สีดำธาตุน้ำ ในที่นี้สื่อถึงความเป็นมาตราฐาน ภายใต้ชื่อกิจการ
Sarin Skin  &  Laser Clinic นั่นเอง
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย


_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.