หน้าหลัก
ภาคทฤษฏี
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
 

    About us ( เกี่ยวกับเรา ) > research
     
เกี่ยวกับกิจการ
ความเป็นมาของกิจการ
เกี่ยวกับนักออกแบบ
ทัศนะเจ้าของกิจการ
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิค
สถานที่ตั้งและแผนที่

ความเคลื่อนไหว
ลงในคอลัมน์daly@web ไทยรัฐ
สัมภาษณ์ใน The Nation
สัมภาษณ์ในรายการ Bangkok Event
สัมภาษณ์ใน The Sunday Nation
สัมภาษณ์ในนิตยสาร แก้จน
สัมภาษณ์ใน คม ชัด ลึก Sky Train
ลงในนิตยสาร Hub
รางวัลชนะเลิศออกแบบโลโก้
chiangmai Night Safari

สัมภาษณ์ในรายการฮวงจุ้ยดีดี


• สมุดบันทึก ( Notebook )
 ทำวิจัยร่วมกับสาขาวิชาการออกแบบสื่อ I
Media Arts & Design
ชื่อเรื่องการวิจัยค้นคว้าแบบอิสระระดับบัญฑิตศึกษาภาษาไทย ทัศนคติต่อการออกแบบกราฟิกด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยในสถานการณ์ธุรกิจร่วม สมัยในประเทศไทย
ภาษาอังกฤษ Attitude of Fengshui Laws Graphic Design in Contemporary Business in Thailand.

หลักการ ทฤษฎี เหตุผล และ / หรือสมมุติฐาน

ปัจจุบันเรื่องฮวงจุ้ยอันเป็นศาสตร์จีนโบราณได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรามากขึ้นด้วยความเชื่อว่าเมื่อเราได้
สร้างบ้าน หรืออาคารสำนักงานได้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้วจะก่อให้เกิดโชคลาภและนำพาให้ครอบครัวลูกหลาน
มีความเจริญรุ่งเรือง และสุขสงบร่มเย็นตลอดไป

ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย ดูเหมือนจะไม่มีเฉพาะในหมู่ชาวจีนเท่านั้นศาสตร์นี้ได้แผ่กระจายสู่ดินแดนตะวันตก
ศาสตร์ฮวงจุ้ย มีการผสมผสานศาสตร์หลายแขนงไว้ด้วยกัน อาทิลัทธิความเชื่อเรื่องการทำความดีของพุทธศาสนา
สถาบันครอบครัวการนับถือบรรพบุรุษ วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักการและเหตุผล ดาราศาสตร์ที่ว่าด้วยปรากฏการ
วัตถุบนท้องฟ้าและภูมิศาสตร์ที่ว่าด้วยการวางตำแหน่งชัยภูมิที่ดี ศาสตร์ฮวงจุ้ยไม่ได้ส่งผลต่อการจัดวางตำแหน่ง
ทำเลที่ตั้งเท่านั้นยังส่งผลถึงงานด้านการออกแบบกราฟิกฮวงจุ้ยได้กล่าวถึง การออกแบบสัญลักษณ์ และป้ายกิจการ
โดยใช้หลักเบญจธาตุ ซึ่งธาตุเหล่านี้ผสมผสานกันจะเกิดความหมาย ที่เป็นมงคลตามความเชื่อของชาวจีน
โดยหลักการพื้นฐานนำไปสู่การ ออกแบบสื่อดิจิตอลบนอินเทอร์เน็ตที่มีในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันสภาพสังคมพัฒนาขึ้น
สถานะการณ์ของศาสตร์ฮวงจุ้ยมีการปรับตัวประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยี ความเชื่อถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบไป
ตามสภาพสังคม

การศึกษาทัศนะคติต่อการออกแบบกราฟิกด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย ในสถานการณ์ธุรกิจร่วมสมัยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เพื่อต้องการทราบถึงทัศนะคติ และความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการออกแบบกราฟิกด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย ผลสรุปที่ได้
นำไปสู่การคาดการณ์ในอนาคตว่าศาสตร์ฮวงจุ้ยที่นำมาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบกราฟิกควรเป็นไปในทิศทางใด
เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการออกแบบสื่อดิจิตอลด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยส่งผลต่อผู้ที่มีความเชื่อซึ่งอาจเป็นสิ่งที่กำหนดการ
ออกแบบกราฟิกอีกรูปแบบหนึ่งในอนาคต

การศึกษาทัศนะคติต่อการออกแบบกราฟิกด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยในสถานการณ์ธุรกิจร่วมสมัย ในประเทศไทย
เริ่มศึกษาจากทฤษฎีศาสตร์ฮวงจุ้ยรวมทั้งข้อมูลประวัติศาสตร์สื่อที่เชื่อมโยงมาถึงสื่อดิจิตอลในปัจจุบัน
เริ่มการศึกษาและขยายผลจากทฤษฎีฮวงจุ้ยเกี่ยวกับงานออกแบบ กราฟิกเริ่มทำการสุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ
ออกแบบกราฟิกด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยรวมทั้งเปรียบเทียบงานกราฟิกเดิมของผู้ใช้บริการและที่ทำการออกแบบ
กราฟิกใหม่ วัดผลโดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ เพื่อวัดทัศนะคติ และความพึงพอใจ เมื่อทราบผลทั้งหมด
นำมาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปตามขบวนการวิเคราะห์ผลต่อไป

• วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาทัศนะคติความพึงพอใจต่อการออกแบบกราฟิกด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางของการออกแบบกราฟิกด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย


• ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา


เพื่อทราบถึงทัศนคติความพึงพอใจของผู้ใช้บริการออกแบบกราฟิกด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยในสถานการณ์ธุรกิจร่วมสมัย
ในประเทศไทยเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะกำหนดทิศทางของการนำศาสตร์ฮวงจุ้ยมาประกอบการออกแบบในปัจจุบัน
สำหรับนักออกแบบที่ต้องการออกแบบกราฟิกให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความเชื่อเรื่องศาสตร์
ฮวงจุ้ยและเพื่อให้ความรู้กับนักออกแบบและผู้ที่สนใจศึกษากระบวนการออกแบบสื่อดิจิตอลด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย

แผนการดำเนินการ ขอบเขตและวิธีการวิจัย

. แผนการดำเนินงาน/ขั้นตอนการวิจัย
. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
. วิเคราะห์การออกแบบกราฟิกด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
. ทำการออกแบบกราฟิกด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยต้นแบบ
. ทดสอบทัศนะคติความพึงพอใจของการออกแบบโดยการสุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการออกแบบกราฟิก
.. ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
. ประมวลผล/สรุปผลทัศนะคติ / ความพึงพอใจของผู้รับบริการของการออกแบบเวปไซท์ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
. ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบเวปไซท์ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย

• ขอบเขตงานวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการออกแบบกราฟิกด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยทางอินเตอร์เน็ตและโดยการ
สุ่มตัวอย่างในระยะเวลา 30 วัน เริ่มนับตั้งแต่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ในเดือน พฤศจิกายน 2547 ถึงเดือนเมษายน 2548


- สาขาวิชาการออกแบบสื่อ ( Media Arts& Design )

   
 
1111111111111111111111111111111111
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
1111111111111111111111111111111111    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.