ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
REGIONTEX
ความหมาย
ถิ่นแห่งสิ่งทอ เป็นความหมายที่เห็นภาพถึงความหลากหลายมากมายของวัตถุดิบสิ่งทอ
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย

R : ทอง - หยาง E : ดิน - ยิน G : ไม้ - หยาง I : ดิน - หยาง O : ดิน - หยาง N : ไฟ - หยาง :
T : ไฟ - ยิน E : ดิน - ยิน X : ทอง - ยิน
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
75
4
5
6
2
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
REGIONTEX LIMITED PARTNER SHIP
หญิง
19.40 น.
16
11
2511
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ไฟ
ทอง
น้ำ
ดิน
ไฟ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ดิน
ไม้
น้ำ
ทอง
ไฟ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
REGIONTEX LIMITED PARTNER SHIP
19.40น.
ขาว
ทอง-ไฟ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
931/19 หมู่บ้านเกตุนุติเชอมิเน่ ซ.ลาดพร้าว87 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
1
• Mobile : 0-1734-2687
• Tel : 0-2
• Fax : 0-2935-9935
• E-mail :
naowarat_bnf@hotmail.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
นำเข้าวัตถุดิบสิ่งทอ
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
9
จุดเด่นของกิจการ
มีวัตถุดิบที่หลากหลายสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายรูปแบบ
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
การ์เมนท์ที่นำเข้าสิ่งทอ บริษัทผลิตเสื้อผ้า
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
ลักษณะเส้นที่หมุนวนออกจากศูนย์กลางสื่อถึงเส้นใยที่มาจากถิ่นกำเนิดหรือต้นกำเนิดออกไปสู่ภายนอก
ลักษณะการหมุนวนยังสื่อถึงการพันม้วนของเส้นใยและสิ่งทอ เส้นขอบฟ้าด้านล่างสื่อถึงพื้นที่ บริเวณ หรือ
ถิ่นที่ตั้ง ในที่นี้สื่อถึงถิ่นที่อุดมไปด้วยสิ่งทอ สีแดงสื่อถึงความรุ่งเรือง ภายใต้ชื่อกิจการ regiontex นั่นเอง
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.