ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
PRODUCT IDEA โปรดักซ์ ไอเดีย
ความหมาย
หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
9
กิจการ
เพศ
เวลา (น.)
วัน
เดือน
ปี
PRODUCT IDEA CO.,LTD.
หญิง
0.00
5
4
2509
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ไม้
ไม้
ทอง
ไฟ
ทอง
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
น้ำ
ไฟ
ไม้
ไฟ
ดิน-ไฟ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด (น.)
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
PRODUCT IDEA CO.,LTD.
0.00
เขียว
ทอง-ดิน-ไฟ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
445/26-27 หมู่ 4 ต. แพรกษา อ. เมือง จ. สมุทรปราการ
1
• Mobile : 081-641-2446
• Tel : 02-3243786
• Fax : 02-3243787
• E-mail :
alltool@truemail.co.th
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเด็นกิเทค ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวแรกคือ Cooling
controller system (เป็นระบบทำความเย็นในห้อง control
ใช้ติดตั้งในเครื่องจักรที่มีความร้อนสูง เพื่อลดอุณหภูมิในห้องควบคุม เช่น เครื่อง
CNC, ตู้ เอทีเอ็ม ที่ติดตั้งอยู่ในที่ร้อน เป็นต้น) , ผลิตภัณฑ์ตัวที่สอง คือ
ระบบทำความเย็นภายนอกอาคาร พื้นที่เปิดโล่ง ทำความเย็นโดยอาศัยทฤษฏีการระเหยของน้ำ
(ลักษณะคล้ายพัดลมไอน้ำ) และนอกเหนือจากนี้แล้ว จะขายสินค้าทุกประเภทที่ลูกค้าต้องการ
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
ต้องการนำเสนอสินค้า ที่เราสามารถผลิตได้เองในประเทศไทย
และราคาถูกกว่าของต่างประเทศ
9
จุดเด่นของกิจการ
ตัว Cooling controller systemเราสามารถผลิตได้เองในประเทศคุณภาพเท่าเทียมกับต่างประเทศ
หรือดีกว่าเนื่องจากเราได้ทำการทดลองกับเครื่องจักร ภายใต้สภาพแวดล้อมจริงๆ
ในเมืองไทย ซึ่งถ้าต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศราคาจะสูงมาก
ระบบทำความเย็นภายนอกอาคาร จุดเด่นของสินค้าคือ ไม่มีระอองของน้ำพัดออกมาขณะใช้งาน
ซ่งสามารถใช้ในโรงงานอุตสาหรรมได้ทุกประเภท, และสามารถใส่น้ำมันหอมระเหยเข้าไปในระบบได้
โดยไม่ทำลายแผ่นกรอง
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
โรงงานอุตสาหกรรม, ร้านอาหาร, สปา, โรงแรม, โรงเรียน อื่นๆ
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
หลอดไฟอยู่ภายในทรงกลมสื่อถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มีความใหม่อยู่ตลอดเวลาภายใต้ชื่อกิจการ
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.