ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
Phayao Kongsanguan Limited Partnership
ชาย
11.23 น.
4
2
2511
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ทอง
ไม้
น้ำ
ไฟ
ไฟ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ไฟ
ดิน
ดิน
ดิน
ทอง
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
Phayao Kongsanguan Limited Partnership
11.23 น.
เขียว
ไม้-ไฟ-ทอง
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
82 ถ.รอบเวียงประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
1
• Mobile : 0-1659-9990
• Tel : 0-5443-2234
• Fax : 0-5448-1444
• E-mail :
chatupon.kong@gmail.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทันสมัย
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
เรารักลูกค้า , มุ่งมั่นปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด และเลือกเฟ้นแต่สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นมาตราฐาน
9
จุดเด่นของกิจการ
ครบครัน ทันสมัย ใกล้บ้านคุณ
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เจ้าของบ้าน ที่รักครอบครัว รักบ้าน และกำลังแสวงหาบ้านเพื่อแสดงออกถึงความอบอุ่น ความรัก ของครอบครัว
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 
อักษร คง แทนความหมายของชื่อกิจการพะเยาคงสงวน อีกนัยหนึ่งสื่อความหมายถึงกิจการที่มั่นคง รวมเป็นสัญลักษณ์ทรงจั่ว หมายถึงสิ่งปลูกสร้าง ภายในเป็นรูปบ้าน
หมายถึงบ้านที่สะท้อนถึงความรักความอบอุ่นเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบที่มีการโยงใยสัมพันธ์กับการบริการภายนอกที่ครอบคลุมครบวงจรและทันสมัยเกี่ยวกับ
เรื่องบ้านภายใต้ชื่อกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยาคงสงวนนั่นเอง
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
448
277
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 

 

 

งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.