ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
Modatex (thailand) co.,ltd.
22
4
2505
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
         
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
         
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
Modatex (thailand) co.,ltd.
22/4/2505
ทอง - น้ำ - ดิน
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ

1
• Mobile :
• Tel :
• Fax :
• E-mail :

• Website :
9
ลักษณะกิจการ
บริษัทจัดหาวัตถุดิบสิ่งทอให้กับบริษัทสิ่งทอจากอิตาลี
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตกับแหล่งวัตถุดิบ
9
จุดเด่นของกิจการ
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
บริษัทสิ่งทอจากอิตาลี
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 

ทรงกลมธาตุทองสื่อถึงการเป็นศูนย์กลางในที่นี้สื่อถึงการเป็นจุดเชื่อมระหว่างแหล่งผลิตกับลูกค้า ภายใต้ชื่อของกิจการ
Modatex (thailand) co.,ltd.
อักษร M ประกอบกับทรงกลมสีเหลือง สื่อถึงกิจการเกี่ยวกับปัจจัย 4 ของมนุษย์ คือเครื่องนุ่มห่ม อักษรสีดำธาตุน้ำสื่อถึงความเคลื่อนไหวในที่นี้สื่อถึง
การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนของลูกค้าบริษัทที่ใช้บริการไม่ขาดสาย
เส้นโค้งวิ่งจากซ้ายไปขวาคือการเชื่อมโยงจากตะวันตกสู่ตะวันออกซึ่งหมายถึงความ
ร่วมมือทางการค้าต่างประเทศ อีกนัยหนึ่งหมายถึงกิจการ Modatex (thailand) co.,ltd. เป็นผู้รู้ทางการกำหนดแนวโน้มแฟชั่นเครื่องนุ่งห่ม
ซึ่งอยู่บนแท่นในอันดับ 1 นั่นเอง

ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
586
203
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.