หน้าหลัก
ภาคทฤษฏี
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
 

    Theory ( ภาคทฤษฏี )
     
 
ทฤษฏี 5 ธาตุ

จากแนวคิดเรื่องหยินหยางเกี่ยวกับความสมดุลแล้ว ฮวงจุ้ยยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องธาตุถือว่าเป็นแก่นของ
ทฤษฏีฮวงจุ้ยเลยก็ว่าได้ หากเปรียบเทียบดู หยินหยาง คือหัวใจ หรือ เป้าหมายที่จะมุ่งไป ทฤษฏี 5 ธาตุ คือ วิธีการที่
จะทำให้ไปถึงเป้าหมายนั้น
ศาสตราจารย์เฝิงอิ่วหลันกล่าวไว้ว่า หยินหยาง มีพื้นฐานมาจากดาราศาสตร์ ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า ฟางจือ นิกายนี้
ีมีแนวโน้มไปทางวิทยาศาสตร์ โดยพยายามอธิบาย ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ในความหมายของพลังของ
ธรรมชาติ ในระยะเริ่มแรก ก่อนที่จะเกิดนิกายนี้ นักปราชญ์ในสมัยนั้นมีแนวความคิดอยู่ 2 ทฤษฎี ซึ่งต่างก็พยายาม
อธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติทฤษฎีแรก คือ หยินหยางส่วนทฤษฎีที่สอง คือ ธาตุทั้ง 5 หรือ หวู ซิ่ง มีหลักฐานปรากฎ
อยู่ในหนังสือ the book of history โดยใช้ชื่อว่า หลักใหญ่ ทฤษฎีนี้กล่าวถึงธาตุทั้ง 9 แต่เน้นความสำคัญเฉพาะ 5 ธาตุ
โดยอธิบายไว้ดังนี้

- โลหะ หรือทอง มีลักษณะที่อาจถูกหลอมและเปลี่ยนรูปร่างได้
- น้ำ มีธรรมชาติเปียกชื้นและไหลลงสู่ที่ต่ำ
- ไม้ มีลักษณะโค้งงอหรือตั้งตรง
- ไฟ มีลักษณะเป็นเปลวพุ่งขึ้นสู่ที่สูง
- ดินใช้เพาะปลูก

หนังสือ อู่ ซิง ซวอ ซึ่งเป็นหนังสือโบราณ ได้กล่าวถึงธาตุทั้ง 5 ไว้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากธาตุทั้ง 5 นี้ ธาตุทั้ง 5
จะเป็นส่วนประกอบของทุกสิ่งในโลกนี้ คนจีนใช้ความคิดนี้อธิบายสิ่งต่างๆ เช่น ฮวงจุ้ย ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี
ีว่าเอาอะไรผสมอะไรแล้วเกิดเป็นอะไร ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนจึงถือกำเนิด

ฮวงจุ้ยได้สอดแทรกความหมายเชิงปริศนาธรรมเอาไว้ เชื่อว่าเกิดขึ้นในช่วงหลังจากที่ได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธ
เข้ามาเผยแพร่ในจีน ในช่วงสมัยราชวงศ์ฮั่น 206 ก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 220 ลัทธิเต๋ากับศาสนาพุทธผสมผสานกันอย่าง
กลมกลืน ส่งผลให้ฮวงจุ้ยได้รับอิทธิพลเรื่องของการกระทำดี และสอดแทรกเรื่องการกระทำดีเป็นส่วนหนึ่งของเคล็ดวิชา

โดยแทนความหมายของ 5 ธาตุ เป็นปรัชญา 5 อย่าง เพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้กระทำดี ดังนี้

ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรมปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ
วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"
ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้ เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้าย
แห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"
ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร 4"
เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจมีสมาธิและสุขปิต
ิเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนา
ก้าวหน้าสืบไป
ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด
มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"
ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ
" สัตยธรรม" มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความ
ปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร
  มาตรวัดฮวงจุ้ย สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
  ฮวงจุ้ยเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรา ประพฤติปฏิบัติคุณธรรม 5 ธาตุ ที่กล่าวมาแล้วถึงแม้ว่าท่านจะมีฮวงจุ้ยที่ดีเพียงใดแต่ไม่มีคุณธรรมฮวงจุ้ย
ก็ไม่สามารถช่วยให้ประสบความสำเร็จได้
   
1111111111111111111111111111111111  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.