ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
mandala house
หญิง
10.30น.
12
3
2495
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ดิน
ไม้
ไฟ
น้ำ
น้ำ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ไฟ
ไม้
ไฟ
ดิน
ทอง-ไฟ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
mandala house
10.30น.
เขียว
ไม้-น้ำ-ทอง-ไฟ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
71 ท่าแพ ซ.2 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1
• Mobile : 01-5305300
• Tel :
• Fax : 053-821013
• E-mail :
anp_4@hotmail.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
โรงแรมที่พักอาศัยสำหรับชาวต่างชาติ [Guesthouse]---Luxury Guesthouse
of Chiangmai is where a smile and great service go hand in hand
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
ยกระดับ Guesthouse ให้เทียบเท่ากับโรงแรมระดับ 3 ดาว
ในเรื่องของความสะดวกสบาย การบริการ และความปลอดภัยต่างๆ
อีกทั้งในเรื่องของการตกแต่งได้ถูกออกแบบให้แตกต่างจากโรงแรมทั่วไป มีความเป็น
boutique ที่ผสานความทันสมัยแต่ยังคงความเป็นล้านนาไทยอยู่ในตัว
9
จุดเด่นของกิจการ
ธรรมชาติเงียบสงบที่แฝงตัวอยู่ในตัวเมืองที่คึกคัก คือโครงการตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่
แต่แฝงตัวอยู่ในชุมชนที่เงียบสงบและมีการใช้ชีวิตแบบชุมชนล้านนาโบราณ
โดยในระแวกใกล้เคียงมีวัดเก่าแก่และมีความงดงามล้อมไว้ถึง4วัดด้วยกัน คือ วัดบุพพาราม
วัดมหาวัน วัดลอยเคราะห์ และวัดพันตอง ลายล้อมด้วยสถานที่สำคัญต่างๆ
โดยใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่นาที เช่น 5 นาทีจากไนท์บาซา 2 นาที
จากข่วงประตูท่าแพ เป็นต้น
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ชาวต่างชาติที่รักการผจญภัย ไม่ชอบความวุ่นวายในสถานที่ใหญ่ๆ
เช่นโรงแรมที่มีแบบแผน พิธีการมากไป อีกทั้งยังรักในงานศิลปะที่แตกต่างจากงานที่พบเห็นทั่วไป
โดยเฉพาะศิลปกรรมล้านนาประยุกต์ ูดง่ายๆคือชอบให้งานศิลปะมาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตใน
รูปแบบ ที่ไม่เหมือนใคร และคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในราคาที่ไม่แพง
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ


- 2. ยอดฉัตรเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาสื่อถึงศิลปะวัฒนธรรม ความรู้สึกสงบ ร่มเย็น
วางอยู่กลางต้นไม้ใหญ่ หมายถึงศูนย์กลางของความสงบร่มรื่น แวดล้อมไปด้วย ศิลปะวัฒนธรรม
ตัวอักษรร่วมสมัย ภายใต้ชื่อกิจการ mandala house ซึ่งเป็นจุดเด่นของกิจการ

 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
428
277
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย


_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.