ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
mail 2 pay
ชาย
22.30 น.
24
5
2526
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ทอง
น้ำ
ไฟ
น้ำ
ทอง
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ทอง
น้ำ
ไฟ
น้ำ
ไฟ-ดิน
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
mail 2 pay
22.30 น.
ดำ - น้ำเงิน
น้ำ-ทอง-ไฟ-ดิน
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ

1
• Mobile : 09-2661122
• Tel :
• Fax :
• E-mail :
lnxelnope@gmail.com
• Website : www.e-tradesecurity.com
9
ลักษณะกิจการ
บริการคุ้มครองการชื้อขายของทาง internet
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
เพื่อคุ้มครองการชื้อขายของทาง internet ให้มีความปลอดภัยทั้งทางฝ่ายผู้ซื้อ และผู้ขาย
9
จุดเด่นของกิจการ
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มคนที่ต้องการขายของ และชื้อของทาง internet
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 

อักษรลักษณะเฉียงหมายถึงมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาในที่นี้หมายถึงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาใช้อย่างไม่สิ้นสุด อักษร mail สีน้ำเงิน
ธาตุน้ำ สื่อถึงจดหมาย อิเล็คทรอนิคทางอินเตอร์เนท ที่มการใช้อย่างแพร่หลายโดยทั่วไป หมายถึงการสะดวกใช้ง่ายและน่าเชื่อถือ อักษร pay สีส้ม ซึ่งภายใน
อักษร a ใช้สัญลักษณ์ @ แทน เพื่อสื่อความหมายถึงการทำกิจกรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนท หมายเลข 2 ภายในลูกศร 2 ลูกที่โอบรอมภายใน หมายถึง ผู้ซื้อ และผู้ขาย ที่ทำกิจกรรมผ่านระบบที่ยุติธรรม น่าเชื่อถือ ภายใต้ชื่อกิจการ mail 2 pay นั่นเอง

ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร
"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.