ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
medical appliance center co.,ltd.
ชาย
18.30น.
12
4
2514
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ดิน
ไฟ
น้ำ
ทอง
ไม้
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ทอง
ไม้
ดิน
น้ำ
ทอง
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
medical appliance center co.,ltd.
18.30น.
แดง
ไฟ-ไม้-ทอง
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
680/3 ม.ซิตี้ปาร์ค ซ.พัฒนาการ38 ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กทม. 10250
1
• Mobile : 01 6476473
• Tel : 0-2
• Fax : 02 7194320
• E-mail :
rak_anurak@yahoo.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
นำเข้าและเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย/ประมูลวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับหน่วยงานรัฐ
เช่น กรมควบคุมโรค, กองวัณโรค และโรงพยาบาลรัฐ
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
supplyวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับหน่วยงานรัฐ โดยเน้นงานประมูลจัดซื้อ จัดจ้างของ
กระทรวงสาธารณสุข
9
จุดเด่นของกิจการ
จัดเตรียมสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ มีการสั่งซื้อสินค้าที่มี order แล้ว และ support
ตามที่ลูกค้าต้องการอีกทีโดยเน้นที่ความสนิทกับลูกค้า
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารและกำหนดมาตรการและนโยบายของหน่วยงานรัฐ เช่น
กรมควบคุมโรค, กองวัณโรค และโรงพยาบาลรัฐ
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ ตะวันออก : °°c
กว้าง: 41 ยาว : 100 สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
ทรงกลมธาตุทองหมายถึงการเป็นศูนย์กลางในที่นี้หมายถึงศูนย์กลางของอุปกรณ์การแพทย์ สัญลักษณ์ทางการแพทย์สื่อถึงการรักษา ภายในอักษร MAC ซึ่งหมายถึง medical appliance center co.,ltd. เป็นศูนย์ กลางของอุปกรณ์การแพทย์ สีเขียวธาตุไม้เป็นธาตุส่งเสริม สีแดงธาตุประจำตัวหมายถึงความรุ่งเรืองนั่นเอง
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
- หน่วยวัด เซนติเมตร
- ป้ายพื้นขาว สีมงคลทิศตะวันออกคือ ขาว แดง เขียว

 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.