หน้าหลัก
ภาคทฤษฏี
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
 

    Theory ( ภาคทฤษฏี )
     
  ความเป็นมาแนวคิดการนำหลักฮวงจุ้ยประยุกต์เข้ากับการออกแบบ

ตั้งแต่โบราณ มนุษย์ได้ใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายแผนภาพ
สัญลักษณ์ แทนความหมายต่างๆ ในทุกวัฒนธรรมเป็นเครื่อง
มือในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งเป็นสื่อแทนความหมายต่างๆ
ทางธรรมชาติมนุษย์ยอมรับว่าคุณค่าภายในของสิ่งใดๆก็ตาม
สามารถแสดงออกด้วย เครื่องหมายและรูปแบบภายนอกดังนั้น
มนุษย์จึงใช้สัญลักษณ์ เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ที่มีความหมาย
ในทางวัฒนธรรมในสังคมของตน และแสดงออกถึงอุดมการณ์
และแรง บันดาลใจส่วนตัว

ชาวจีนใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมายมาเนิ่นนาน สัญลักษณ์
และเครื่องหมายการค้าของชาวจีน อาจมีพื้นฐานอยู่บนลวดลาย
ดอกไม้ รูปทรงเรขาคณิต สัตว์ สัญลักษณ์ของศาสนาและแนว
เรื่องอื่นๆ ตัวอย่างเช่นตัวเลขประกอบเครื่องหมายตรีลักษณ์
ทั้งแปด ซึ่งเชื่อกันว่าฟูซี ( 2852 ปีก่อนคริสต์ศักราช )
จักรพรรดิในตำนานโบราณ เป็นผู้คิดค้นเป็นหนึ่งในบรรดา
สัญลักษณ์ดั้งเดิมสองสามสัญลักษณ์แรกๆ ที่พวกหมอดูใช้กัน
สัญลักษณ์นี้คือโลโก้สำหรับการพยากรณ์ ซึ่งได้รับการเรียกว่า
เหอถู
กอปรด้วยจุดต่างๆ ซึ่งต่อมาถูกเปลี่ยนเป็น เครื่องหมาย
ตรีลักษณ์ ฮวงจุ้ย เป็นคำที่คนทั่วไปใช้แทน คำว่า กานอวี่
ซึ่งเป็นศิลปะแห่งการออกแบบที่อ้างอิงถึงวัฒนธรรมจีนตลอด
จนความคิดสัญลักษณ์ สภาพแวดล้อม และอิทธิพลของจักรวาล
แนวคิดเรื่องการนำฮวงจุ้ยมาใช้การสร้างสัญลักษณ์ต่างๆ มาจากทฤษฏีจีนเรื่อง การเสริมปรับดวงชะตา
ตามหลักของการ ผูกดวงจีน ในตำราการผูกดวงจีน ภาควิชาฮวงจุ้ยกล่าวถึงความหมายของการเสริมปรับ
ดวงชะตาว่า เป็นวิธีปรับดวงชะตาด้วยแรงผลักดัน จากความผูกพัน ความผูกพันนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่าง
เช่น อาคาร ที่อยู่ พลังธรณี พลังทิศทาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พลังผูกพันจากชีวิตประจำวัน พลังภาคปฏิบัติและพลัง
ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ซึ่งเป็นวิชาของชาวจีนที่มีประวัติยาวนานมาแล้วหลายพันปี

การที่คนเราเกิดวัน เวลาเดียวกัน แต่ชีวิตไม่เหมือนกัน เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เข้ามาผูกพันและผลักดัน
ให้เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกัน จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผูกพันธ์กับชีวิตนั้น ไม่ว่าจะเป็นอะไร จะเปลี่ยนแปลง
ดวงชะตาเราไปอย่างแน่นอน จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับที่ผูกพันนั้นมีพลังอย่างไร

ตำราผูกดวงจีนกล่าวว่า วิธีจะหาตัวราศีมาผูกพันนั้นจะดูที่กำลังดิถี คือ กำลังของดิถีอ่อนแอก็จะหาราศีตัวที่
มาส่งเสริมกำลังดิถีให้แข็งแรง ถ้ากำลังของดิถีแข็งแรงมากก็จะหาราศีมาควบคุมบั่นทอนดิถี เพื่อให้สมดุลย์
ต่างๆ เหล่านี้ จากความผูกพันทางทิศทาง ทางธรณี หรือธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ " รูปทรง หรือสี " หรืออื่นๆ
ตามความเหมาะสมที่พึงจะผูกพัน แรงผลักดันที่มีกำลังมากที่สุดของธรรมชาติ คือพลังธรณีและพลังทิศทาง
ซึ่งเป็นพลังธรรมชาติของโลกธรณีนั้นจะประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมายแฝงอยู่ในพื้นดินซึ่งมีพลังต่างๆ
หากเราได้จุดธรณีที่มีกระแสพลังทางผลักดันแล้วแรงผลักดันจะผลักดันผู้ที่ได้ผูกพันให้เป็นไปตามกระแส
พลังทันที

สันนิษฐานว่า ในยุคสมัยราชวงศ์จิ๋น 221-206 ก่อน ค.ศ เป็นยุคที่วิชาฮวงจุ้ยสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วในยุคนี้
ได้มีการปฏิรูปการปกครองอย่างมากรวมถึงการค้าขาย และที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์คือการสร้างกำแพงเมือง
ที่มีความยาวที่สุดในโลก กษัตริย์ได้ปฏิรูปการปกครองประเทศจีนอย่างขนานใหญ่ การรวมศูนย์อำนาจ
การใช้รูปแบบตัวหนังสือ ระบบเงินตรา ระบบกฏหมาย ระเบียบงานในราชการ รวมถึงระบบปรัชญาแนวคิด
เป็นไปในแบบเดียวกัน ตำราของสำนักหยูหรือข่งจื่อถูกเผาทิ้ง กษัตริย์ฉินสร้างแนวปกกันพวกป่าเถื่อนจาก
ทางเหนือ โดยการสร้างกำแพงต่อเชื่อมกำแพงเดิมที่มีอยู่เดิม จากการก่อสร้างของรัฐต่าง ๆ สมัยจ้านกั๊ว
การก่อสร้างนี้ทำให้กลายเป็นกำแพงขนาดยาวนับหมื่นลี้ จึงเรียกกำแพงนี้ว่า กำแพงหมื่นลี้
เหตุการณ์เกี่ยวกับฮวงจุ้ย มีการใช้วิชาฮวงจุ้ยในการสร้างสุสานให้กับกษัตริย์ และขุนนางชั้นผู้ใหญ่เพื่อการ
ช่วงชิงอำนาจ 206 ปี ก่อน ค.ศ. สมัยฮั้งเกาโจ้ว วิชาได้สืบทอดต่อมาในสมัยนี้เกิดการชิงที่จะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ระหว่าง เล่าปัง กับ หั่งอู้ แม่ทัพใหญ่ของจักรพรรดิจิ๋นซี โดยเตียวเลี้ยงได้ใช้วิชาสร้างสุสานทำให้เล่าปัง ซึ่งเดิม
เป็นชายพเนจรกลายเป็นใหญ่ในที่สุด วิชาฮวงจุ้ยจึงสมบูรณ์ในยุคนี้ และถูกกำหนดให้เป็นวิชาแห่งชาติ
ใช้สำหรับผู้มีศักดิ์ตระกูลเท่านั้น ในยุคนี้เป็นยุคแห่งความรุ่งเรือง มีการค้าขายแลกเปลี่ยนโดยใช้เงิน จึงน่า
จะเป็นเหตุให้ฮวงจุ้ยมีบทบาทต่อการค้าขาย ประกอบกับยุคนี้วิชาฮวงจุ้ยสมบูรณ์แบบแล้ว จึงมีการประยุกต์
หลักฮวงจุ้ยเข้ากับการออกแบบป้ายร้านค้า สัญลักษณ์ของร้านค้าเพื่อให้ทราบว่ามาจากร้านใด เพื่อให้สอดคล้อง
กับการจัดฮวงจุ้ยตามทิศทางและทำเลที่ถูกต้อง

จะเห็นได้ว่า การนำหลักฮวงจุ้ยมาผนวกกับการออกแบบสอดคล้องกับหลักการผูกดวงของจีน เพื่อปรับดวง
ชะตาของผู้นั้นให้เกิดความ สมดุลและความสมดุลย์นี้มีความหมายในด้านบวก คือเมื่อสมดุลก็จะเหนี่ยวนำ
สิ่งดีเข้ามาผูกพันกับผู้นั้น จึงจะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม1111111111111111111111111111111111  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.