ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
LAND OF GOLD PROPERTY
ความหมาย
ดินแดนที่มีค่าดุจทองคำ
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย

l : ไฟ - หยาง a : ดิน - ยิน n : ไฟ - ยิน d : ไฟ - ยิน : o : ดิน - หยาง f : น้ำ - ยิน : g : ไม้ - ยิน
o : ดิน - หยาง l : ไฟ - หยาง d : ไฟ - ยิน

หมายเหตุ เราไม่พิจารณาคำว่า PROPERTY ร่วมด้วยเนื่องจากเป็นคำที่อธิบายถึงลักษณะกิจการที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่ทุกกิจการจำเป็นต้องใช้ต่อท้ายชื่อ
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
75
6
4
7
2
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
LAND OF GOLD PROPERTY
หญิง
21.50 น.
25
3
2523
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ทอง
ไฟ
ดิน
ทอง
ทอง
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
น้ำ
ทอง
ไม้
ทอง
ไม้
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
LAND OF GOLD PROPERTY
21.50 น.
ขาว
ไฟ-ทอง-ไม้
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
52/50 หมู่ 13 ถ.กรุงเทพฯ กรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
1
• Mobile :
• Tel : 0-2736-1860-4
• Fax : 0-2736-1869
• E-mail :
waruneeuk@megroup.co.th
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
ลักษณะของโครงการอสังหาริมทรัพย์ คือ บ้านเดี่ยว ขนาดพื้นที่ 100 ตารางวา จำนวน 900 ยูนิต
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
9
จุดเด่นของกิจการ
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งทั่วไป คือ ต้นทุนต่ำ เพราะเป็นโครงการที่ซื้อหนี้ต่อมาจากสถาบันการเงิน
และมาทำการปรับปรุงใหม่ อีกทั้งมีการคมนาคมที่สะดวกเพราะอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ พนักงานการบิน
ไทย และพนักงานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
ดวงอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้า สื่อถึงความรุ่งเรือง ทรงกลมของดวงอาทิตย์สื่อถึงธาตุทอง บนพื้นที่สีเขียว
ที่อุดมสมบูรณ์ ภายใต้ชื่อของกิจการ LAND OF GOLD PROPERTY นั่นเอง
- สีน้ำตาลคือการผสมสีระหว่างธาตุไฟคือแดง ธาตุไม้คือ เขียว

หมายเหตุ การสื่อความหมายของธาตุนั้นสามารถสื่อได้ทั้งการใช้รูปทรง หรือใช้สีเพียงอย่างเดียวก็ได้
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
468
197
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.