ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
KRESS PHARMA COMPANY LIMITED
ชาย
13.45 น.
11
4
23
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ทอง
ไม้
ทอง
ทอง
ทอง
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ดิน
ไม้
ดิน
ทอง
น้ำ-ไฟ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
KRESS PHARMA COMPANY LIMITED
13.45 น.
เขียว
ไม้-ทอง-น้ำ-ไฟ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
71/51-53 ถ.เทอดไท แขวงตลาดพลู ธนบุรี กทม. 10600
1
• Mobile :
• Tel : 01-6163025
• Fax :
• E-mail :
piyarom@kresspharma.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
จำหน่ายและนำเข้าผลิตภัณห์ยาและอาหารเสริม
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
เพื่อเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเพื่อยกระดับการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นของลูกค้า
9
จุดเด่นของกิจการ
ความเข้าใจในตลาด มีเครือข่ายพันธมิตร suppliers และ relationship กับลูกค้าที่แนบแน่น
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
อาหารเสริม - ผู้ที่ใส่ใจต่อรูปร่างและผิวพรรณ อายุ 20-45 ปี
นำเข้ายา - ร้านขายยา เภสัชกร คลินิค แพทย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศ
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : 180°°c
กว้าง: 38 ยาว : 317 สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
เส้นโค้งสื่อถึงการโยงใยเครือข่าย ในที่นี้หมายถึงความสัมพันธ์กับพันธมิตรเกี่ยวกับเวชภัณฑ์
ทรงกลมสื่อถึง การเป็นศูนย์รวม ภายในเป็นสัญลักษณ์ของการแพทย์ ซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพ
รูป 3 เหลี่ยม หมายถึง การนำพาผู้คนไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สีเขียวธาตุไม้ สื่อถึงชีวิตสีน้ำเงิน
ธาตุน้ำ สื่อถึงความมีมาตราฐาน และมีคุณภาพ รวมความหมายคือ ศูนย์รวมเกี่ยวกับเรื่องของการ
รักษา และสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและมีพันธมิตรเวชภัณฑ์เชื่อมโยง
ไปทั่วโลก ภายใต้ชื่อกิจการ KRESS PHARMA COMPANY LIMITED นั่นเอง
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
478
317
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91


 

งานออกแบบป้ายกิจการ
หน่วยวัด : เซนติเมตร
font อักษร : JS Sangraveeas อักษรมีการออกแบบใหม่โดยใช้อักษรตัวพิมพ์ตัวใหญ่ผสมตัวพิมพ์เล็ก
อักษรไทย JS Boaboonas
สีป้าย : สีเขียว c=40 m=0 y=100 k=0 สีน้ำเงิน c=100 m=100 y=0 k=0
การวางตำแหน่ง : โลโก้และอักษรให้วางในตำแหน่งกึ่งกลางของพื้นที่ทั้ง 2 ส่วน โดยกำหนดขนาด
ตามที่กำหนดให้ สังเกตจากจุดตัดที่เป็นจุดศูนย์กลางของพื้นที่
วัสดุที่สร้าง : ท่านสามารถใช้วัสดุเป็นป้ายโลหะเป็นอักษรนูน หรือเป็นป้ายแบบเรียบ


 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย


_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 09-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.