หน้าหลัก
ภาคทฤษฏี
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
home
theory
portfolio
about us
contact
 

    Theory ( ภาคทฤษฏี )
     
ทฤษฏีฮวงจุ้ย
บทนำ
ทฤษฏี 5 ธาตุ
การตรวจเช็คชื่อกิจการ

ฮวงจุ้ยกับการออกแบบ
ความเป็นมา
หลักการออกแบบ
ฮวงจุ้ยกับส

ทฤษฏีการสร้าง brand
การตั้งชื่อกิจการ
การวิเคราะห์ข้อมูล

• ข้อมูลอื่นๆ
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
การเสียภาษีป้ายกิจการ
 

หน้าที่ของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า หมายถึง
สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้า "เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น
แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น"
หน้าที่หลักของ เครื่องหมายการค้า คือ การแสดงแหล่งกำเนิด
และเครื่องหมายการค้าอาจทำหน้าที่รับประกัน
คุณภาพของสินค้า และการโฆษณาสินค้า( กรมทรัพย์สินทางปัญญา )

"เครื่องหมายการค้าสื่อถึงภาพลักษณ์ของบริษัท"
เครื่องหมายการค้าที่ดีต้องอาศัยหลักมูลฐานในการออกแบบฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์จีนโบราณที่สอดแทรกปรัชญาและ
คุณธรรมได้มีการปรับใช้กับการออกแบบเครื่องหมายการค้าเพื่อให้เกิดความหมายที่เป็นมงคลบอกถึงภาพลักษณ์
บรรษัททีดีเสมือนกับการมีบ้านที่น่าอยู่ผู้อาศัยในบ้านก็มีความสุข

• ข้อมูลเพิ่มเติม
ประเภทของเครื่องหมายการค้า

   
   
   
   
     
1111111111111111111111111111111111    
     
หน้าหลัก  I  ภาคทฤษฏี  I   ผลงานออกแบบ  I  เกี่ยวกับเราติดต่อเรา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.