หน้าหลัก
ภาคทฤษฏี
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
 

    About us ( เกี่ยวกับเรา )
     

เกี่ยวกับกิจการ
เกี่ยวกับนักออกแบบ
ทัศนะเจ้าของกิจการ
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิค
สถานที่ตั้งและแผนที่

ความเคลื่อนไหว
ลงในคอลัมน์daly@web ไทยรัฐ
สัมภาษณ์ใน The Nation
สัมภาษณ์ในรายการ Bangkok Event
สัมภาษณ์ใน The Sunday Nation
ทำวิจัยกับสาขาวิชาการออกแบบสื่อ
สัมภาษณ์ในนิตยสาร แก้จน
สัมภาษณ์ใน คม ชัด ลึก Sky Train
ลงในนิตยสาร Hub

• สมุดบันทึก ( Notebook )

 

ความเป็นมาของกิจการ
-----------------------------------------------------------
วัตถุประสงค์ของการจัดทำ website

- เพื่อเป็นแหล่งความรู้ และเป็นแหล่งค้นคว้าเกี่ยวกับการออกแบบด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย
- เพื่อให้เข้าใจหลักปรัชญาที่แท้จริงของศาสตร์ฮวงจุ้ยที่แฝงอยู่
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของกิจการ
- เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง


ความเป็นมาของกิจการ

จุดเริ่มต้น : " ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ขณะนั้นผมเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับการออกแบบ เริ่มสนใจเรื่องฮวงจุ้ย
จากหนังสือการออกแบบกราฟิกเครื่องหมายการค้า ซึ่งเขียนโดยสถาปนิกชาวอังกฤษซึ่งใช้หลักฮวงจุ้ยกับการออก
แบบสถาปัตยกรรม ซึ่งค่อนข้างแปลกมาก ในการนำศาสตร์โบราณมาประยุกต์ กับศาสตร์สมัยใหม่จึงเริ่มสนใจศึกษา
ฮวงจุ้ยอย่างจริงจัง จากตำราที่มีการเขียนขึ้นซึ่งหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้มีน้อยมาก เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับฮวงจุ้ยได้
ละเอียด ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จึงได้ศึกษาในหลักสูตรของ ชมรม ภูมิโหราศาสตร์ โดยมี อ.เกรียงไกร บุญฑกานนท์ และ
อ.วิศิษย์ เตชะเกษม เป็นวิทยากรในตอนนั้น ความรู้สึกที่ว่า ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์มืดก็เริ่มเปลี่ยนไป หลังจากนั้น
ก็เริ่มนำหลักที่ได้ศึกษามาพัฒนางาน เพื่อต่อยอดแนวความคิดของหลักฮวงจุ้ยที่กล่าวไว้ 3 ประการคือ คิดดี ทำดี
และมีฮวงจุ้ยที่ดี "

จุดเริ่มต้นของ website : " ขณะนั้น internet เริ่มเข้ามาในสถานศึกษาการทำเวปไซด์เป็นเรื่องที่ใหม่มากในตอน
นั้น จึงเกิดความคิดว่าควรจะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบ โดยเฉพาะเกี่ยวกับฮวงจุ้ยจัดทำเป็นเวปไซท์ขึ้น
เพื่อนำเสนอ ความรู้อีกแง่มุมหนึ่งของการออกแบบ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนจะทราบกันน้อยมากทราบกันแต่เฉพาะผู้ที่
เป็นซินแสและผู้ที่เชื่อหลักฮวงจุ้ยเท่านั้น เวปไซท์ช่วงแรกๆ จึงเป็นเวปไซท์ที่ทำให้คนรู้จักศาสตร์การออกแบบ
ในลักษณะนี้มากขึ้นเท่านั้น ต่อมาเมื่อเริ่มมีผู้สนใจมากขึ้น โดยขอคำแนะนำและ สอบถามเรื่องฮวงจุ้ยบ้าง
จึงเริ่มให้บริการในส่วนของการออกแบบเครื่องหมายการค้า ออกแบบป้ายและงานออกแบบกราฟิก โดยใช้เกณฑ์
พิจารณาด้วยหลักฮวงจุ้ยเป็นสำคัญจากประสบการณ์ในการออกแบบด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยมีพัฒนาการของการออกแบบ
เพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องของหลักฮวงจุ้ย และการวิเคราะห์ในส่วนของการออกแบบเป็นลำดับ "

ปัจจุบันของ website : " ในส่วนของการออกแบบเราได้มีการพัฒนาเป็นลำดับ โดยใช้ความรู้ในหลายๆ ด้าน
มาประกอบการออกแบบ อาทิ หลักปรัชญาของฮวงจุ้ย การตรวจหาธาตุสำคัญเป็นเกณฑ์ในการปรับธาตุของฮวงจุ้ย
ประกอบกับทฤษฎีการออกแบบกราฟิก และอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทางเราได้นำมาวิเคราะห์ร่วมด้วยคือหลักการสร้าง
ภาพลักษณ์ของกิจการด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสร้าง Brand ซึ่งเครื่องหมายการค้า
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง Brand ดังนั้น จึงจำเป็นต้องออกแบบให้สอดคล้องกลมกลืนเพื่อสะท้อนตัวตนของกิจการ "


บทบาท website : ในฐานะที่เป็นนักออกแบบเราพยายามสอดแทรกเรื่องของปรัชญาฮวงจุ้ยไว้ในงานออกแบบ
ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจของศาสตร์ฮวงจุ้ย เพื่อเตือนสติให้มีคุณธรรมในการประกอบกิจการและสร้างความมั่นใจ
ให้เจ้าของกิจการ มีความเชื่อมั่นในกิจการของตนเองเพิ่มขึ้นเป็นไปตามแนวคิด ของหลักฮวงจุ้ย 3 ประการคือ
ให้เจ้าของกิจการคิดดี ทำดี และมีฮวงจุ้ยที่ดีนั่นเอง "


คำกล่าวขอบคุณเจ้าของกิจการ : " ทางเราต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของกิจการทุกท่านที่เลือกกิจการเล็กๆ
อย่างเราทำหน้าที่สำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับกิจการของท่าน เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ
ของท่าน และรู้สึกภูมิใจมากยิ่งขึ้นที่งานออกแบบของเราสร้างความมั่นใจให้ท่านเจ้าของกิจการมากขึ้นขอขอบคุณครับ"

   
1111111111111111111111111111111111  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.