ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
G.STARS FACTOR CO.,LTD.
หญิง
17.00 น.
9
11
2495
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
น้ำ
ดิน
ทอง
น้ำ
ไฟ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ทอง
ดิน
น้ำ
ทอง
น้ำ
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
G.STARS FACTOR CO.,LTD.
17.00 น.
เหลือง
ดิน-ไฟ-น้ำ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
441/14 ซอย 13 ถนนบรมไตรโลกนารถ อ.เมือง พิษณุโลก 65000
1
• Mobile : 01-6809904
• Tel : 055-218543
• Fax :
• E-mail :
starlight_thailand@hotmail.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
บริษัทเปิดใหม่ เพื่อจัดส่งนิสิต นักศึกษา ไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน
และกำลังศึกษากับกระทรวงแรงงาน เพื่อจัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศด้วย
รวมทั้งการจัดอบรม สอน การใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการทำงาน เป็นชั่วโมงสั้นๆ
เน้นการส่งออกเพื่อทำงาน เรียน ต่างประเทศ เป็นต้น
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
การจัดหาที่เรียน ที่ทำงานให้แก่นิสิตนักศึกษาเป็นการเปิดโอกาสเพื่อเยาวชนที่ด ีและถูกต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกคดโกง รวมทั้งแรงงานไทยด้วย
9
จุดเด่นของกิจการ
เจ้าของเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการศึกษา มีผู้คนรู้จักและให้ความเชื่อถือในสังคมสูง
และบริษัทได้มีโอกาสที่ดีในการจดทะเบียนและสัญญากับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงวัฒนธรรมอเมริกันจึงมีโอกาสที่ดี
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี อายุ 18-26 ปี
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ เหนือ : °°180 °c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 
ดาวสามเหลี่ยม แทนองค์ประกอบ 3 สิ่งคือ การศึกษา เยาวชน และความสำเร็จ ทรงกลมและรูปหนังสือหมายถึงผู้ที่เรียนรู้วิทยาการจนประสบผลสำเร็จ
องค์ประกอบโดยรวมเป็นรูปสิ่งปลูกสร้างที่แสดงถึงความเป็นไทยแทนความหมายของสถาบันที่มีหน้าที่ให้ความรู้วิทยาการเพื่อให้เยาวชนไทยประสบความสำเร็จ
ไปสู่การเรียนและการทำงานในระดับสากล ภายใต้ชื่อกิจการ GSF หรือ G.STARS FACTOR CO.,LTD. นั่นเอง
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
506
495
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุน้ำ
คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
- หน่วยวัด : cm.
- เส้นขอบนอกสีน้ำเงิน หนา 3 cm.
- เส้นฐานของชื่อกิจการหนา 1.5 cm.
- ฟอนท์อักษรไทย kodchiang UPC ภาษาอังกฤษ JS Rapeear

 

 

งานออกแบบกราฟิก
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.