ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา (น.)
วัน
เดือน
ปี
Fat Fish
หญิง
0.00
26
1
2519
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ทอง
ไฟ
ดิน
ไม้
ไม้
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
น้ำ
ดิน
ดิน
ไม้
ทอง
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด (น.)
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
Fat Fish
0.00
แดง
ไฟ-ไม้-ทอง
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
จตุจักรพลาซ่า โซน ดี ซอย 11 ห้องเลขที่ 36-37 ถนนกำแพงเพชร 2 กรุงเทพ ฯ
1
• Mobile :
• Tel :
• Fax :
• E-mail :
nachapat@yahoo.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
จำหน่ายปลาทองสิงห์ญี่ปุ่น สิงห์ดำตามิดฮอลันดา ริวกิ้น
เกือบทุกสายพันธุ์ เป็นปลาระดับประกวด ,ปลาเกรด AAA, AA ,A รวมถึงปลาตกเกรด
และปลาทุกชนิดที่ลูกค้า Request จากฟาร์มที่มีมาตรฐานและคุณภาพ จำหน่ายทั้งใน
และต่างประเทศ
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
เพื่อสร้างกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีความรักกับสิ่งมีชีวิตรอบข้าง
เยาวชนห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติด สร้างความเพลิดเพลิน
คลายเครียดสำหรับผู้ที่กำลังมีปัญหาต่าง ๆ และจำหน่ายปลาที่มีคุณภาพ สายพันธุ์แท้ออกสู่ตลาด
9
จุดเด่นของกิจการ
ปลาทองที่มีคุณภาพทั้งสรีระ และสุขภาพ ปลาสิงห์ญี่ปุ่น สิงห์ดำตามิ , ฮอลันดา
, ริวกิ้น ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานมากมาย
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ทุกเพศ ทุกวัย , ผู้ซื้อไปหัดเลี้ยง , ผู้เลี้ยงปลามืออาชีพ
,ผู้ที่นิยมนำปลาไปประกวด , ผู้ที่นำปลาไปเลี้ยงพื่อปรับเปลี่ยน และกระตุ้นฮวงจุ้ย ,
ผู้ค้า ปลีก , ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
อักษร fatfish ลักษณะธาตุไม้รูปทรงหนาแสดงถึงชื่อของกิจการที่ขายปลาที่มีความอ้วนท้วนสมบูรณ์น่ารัก
ดูมีชีวิตชีวา อักษร a แทนความหมายของปลาที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ สีแดงธาตุไฟหมายถึงความเจริญ
รุ่งเรืองของกิจการภายใต้ชื่อของกิจการ Fat Fish นั่นเอง
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.