ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา (น.)
วัน
เดือน
ปี
Family Serve
หญิง
17.44
20
5
2516
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ไฟ
ไฟ
ไฟ
น้ำ
น้ำ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ทอง
ดิน
ไฟ
ดิน
ทอง
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด (น.)
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
Family Serve
17.44
แดง

ไฟ-น้ำ-ทอง
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
179/193 ศุภาลัยเพลส ชั้น 14 สุขุมวิท 39 ถ.สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
1
• Mobile : 0-1371-8246
• Tel : 0-2662-3342-3
• Fax : 0-2662-3342
• E-mail :
familyserve@gmail.com
• Website : www.family-serve.com
9
ลักษณะกิจการ
ให้บริการจัดส่งแม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็กประจำบ้านในประเทศไทย
และขยายสู่ต่างประเทศในอนาคต
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
สร้างมาตรฐานการบริการในระดับสากล
9
จุดเด่นของกิจการ
พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัทก่อนการปฏิบัติงาน
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีรายได้ในระดับกลาง-บน ที่พักอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
ภายในอักษร m สัญลักษณ์ครอบครัวที่อบอุ่นมี พ่อ แม่ และลูกที่กางแขนออกหมายถึง
มีความสุขภายในอ้อมกอดของ พ่อและแม่ เปรียบเสมือนความรักของพ่อ และแม่ที่มีต่อลูก
สีชมพูคือ สีแดงธาตุไฟ + สีขาวธาตุทอง หมายถึงความอ่อนโยน สีฟ้าคือธาตุน้ำ
หมายถึงความดูแลเอาใจใส่ ภายใต้ชื่อกิจการ Family Serve co.,ltd. นั่นเอง
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
606
97
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
หน่วยวัด : เซนติเมตร
ฟอนด์อักษรไทย : Js Noklaeas ฟอนด์อังกฤษ : Arial Rounded MT Bold.
การหาตำแหน่งในการวางอักษรจากจุดศูนย์กลางป้าย
รหัสสี : เหลือง c=0 m=0 y=40 k=0
รหัสสี : ชมพู c=0 m=40 y=40 k=0
รหัสสี : ฟ้า c=40 m=0 y=40 k=0

 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย


_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.