ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา (น.)
วัน
เดือน
ปี
EXCELLENCE CHEMICALS SERVICE
หญิง
21.50
25
3
2523
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ทอง
ไฟ
ดิน
ทอง
ทอง
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
น้ำ
ทอง
ไม้
ทอง
ไม้
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด (น.)
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
EXCELLENCE CHEMICALS SERVICE
21.50
แดง
ไฟ-ทอง-ไม้
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
52/51 หมู่ 13 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
1
• Mobile :
• Tel :
• Fax :
• E-mail :
waruneeuk@biggoal.co.th
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
Chemical Trading
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย ประเภทเคมีภัณฑ์ และจำหน่ายหินปูน ให้อุตสาหกรรม ตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน, ความรับผิดชอบของบุคลากร และพัฒนาบุคลากรตามหลักธรรมภิบาล
9
จุดเด่นของกิจการ
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายของบริษัท ได้แก่ วงการอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปูนขาว,อุตสาหกรรมน้ำตาล, อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และโรงงานทั่วไป
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
รูป 1 ทรงกลมแทนความเป็นศูนย์กลาง เรียงต่อกันเป็นรูปหกเหลี่ยมแสดงสัญลักษณ์ของสมการเคมีพื้นฐานสื่อถึง
กิจการเกี่ยวกับเคมีอุตสาหกรรมภายในเป็นอักษรย่อ E และ C ร่วมกันซึ่งเป็นอักษรย่อของกิจการ
EXCELLENCE CHEMICALS SERVICE ซึ่งหมายถึงกิจการเป็นศูนย์กลางของธุรกิจเคมีอุตสาหกรรมนั่นเอง

รูป2 สามเหลี่ยม 3 รูป หันออกทุกทิศทาง หมายถึงการแผ่ขยายเจริญเติบโตของกิจการ เรียงต่อกันเป็นรูป
หกเหลี่ยม แสดงสัญลักษณ์ของสมการเคมีพื้นฐานสื่อถึง กิจการเกี่ยวกับเคมีอุตสาหกรรม
ภายในเป็นอักษรย่อ E และ C ร่วมกันซึ่งเป็นอักษรย่อของกิจการ EXCELLENCE CHEMICALS SERVICE
ซึ่งหมายถึงกิจการเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจเคมีอุตสาหกรรมนั่นเอง
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย


_____________________________________________________________________________________________________________________________
LAB OF FENGSHUI DESIGN I Trust in business with fengshui design
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459    Mobile : 089-7585797   Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com 
    Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com   All Rights Reserved.