ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
BUILDER'S MART CO.,LTD.
ชาย
7.55 น.
21
11
2512
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ทอง
ทอง
ไม้
ดิน
ไฟ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ดิน
น้ำ
น้ำ
ทอง
ไม้
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
BUILDER'S MART CO.,LTD.
700น./21/5/12
ขาว
ทอง - ไม้ - ไฟ
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
62/7 ม.3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
1
• Mobile : 01-6370382
• Tel : 02-8838071-72
• Fax : 02-8838071-73
• E-mail :
kthitipong@hotmail.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
ขายอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
ต้องการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง ในพื้นที่ให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น
9
จุดเด่นของกิจการ
บริการที่รวดเร็ว จัดส่งถึงที่หมายตรงตามเวลา
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ค้าปลีกให้กับผู้รับเหมา ร้านค้าทั่วไปในพื้นที่
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : 254 °c
กว้าง : 60 ยาว : 290 สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 


อักษร builder's mart เป็นรูปแบบที่แข็งแรงมั่นคง สื่อถึงกิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงนั่นคือการก่อสร้าง หน้าจั่วหมายถึงอาคาร ร้านค้าหรือแหล่งจัดจำหน่าย
ในที่นี้หมายถึง กิจการที่จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพดี ส่วนโค้งหมายถึงการคลอบคลุมระบบแบบครบวงจร สีแดงธาตุไฟ หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง
สีเขียวธาตุไม้หมายถึงกิจการที่เติบโตขึ้นเป็นปึกแผ่นมั่นคง ภายใต้ชื่อของ builder's mart co.,ltd. นั่นเอง


ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
438
389
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1

ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป


ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย


งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
หน่วยวัด เป็นเซนติเมตร ( c.m )
รายละเอียดเพิ่มเติม
- font ตัวหนังสือ Js ninja Allcapsas
- โลโก้ด้านบนทรงจั่วพ้นออกจากขอบบนของป้าย
- เส้นประสีขาวแสดงจุดกิ่งกลางสมมุติ ในการวางตัวอักษรไว้กิ่งกลางพื้นที่สีเขียว
- อักษร builder's mart สามารถใช้เป็นอักษรโลหะสีเงินตัวนูน หรือหากเป็นป้ายเรียบใช้อักษรสีขาวได้ -

 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.