ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ

BRIGHT ENERGY CONSTRUCTION ไบรท์ เอ็นเนอร์จี้ คอนสตรักชั่น

ความหมาย
ความฉลาด ในที่นี้คำว่าไบรท์มีความหมายหลายนัย อาจหมายถึงความโชติช่วงสว่างไสวของพลังงาน
การก่อสร้างที่ชาญฉลาดของกิจการ เปรียบเสมือนกิจการที่ทำการก่อสร้างเกี่ยวกับพลังงานอย่างชาญฉลาด
และให้ผลสำเร็จที่โชติช่วงเหมือนดังพลังงานนั่นเอง
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
B : น้ำ - ยิน R : ทอง - หยาง I : ดิน - หยาง G : ไม้ - หยาง H : น้ำ - หยาง T : ไฟ - ยิน :
E : ดิน - ยิน N : ไฟ - หยาง E : ดิน - ยิน R : ทอง - หยาง G : ไม้ - หยาง Y : ดิน - ยิน
: :
C : ทอง - ยิน O : ดิน - หยาง N : ไฟ - หยาง S : ทอง - หยาง T : ไฟ - ยิน R : ทอง - หยาง
U : ดิน - ยิน C : ทอง - ยิน T : ไฟ - ยิน I : ดิน - หยาง O : ดิน - หยาง N : ไฟ - หยาง
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
78
10
14
19
4
9
กิจการ
เพศ
เวลา (น.)
วัน
เดือน
ปี
BRIGHT ENERGY CONSTRUCTION CO.,LTD.
ชาย
23.30
8
8
2510
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
ดิน
ไฟ
ดิน
ไฟ
น้ำ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
น้ำ
ไฟ
ทอง
ดิน
ดิน
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด (น.)
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
BRIGHT ENERGY CONSTRUCTION CO.,LTD.
23.30
แดง
ไฟ-น้ำ-ดิน
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ

1
• Mobile :
• Tel :
• Fax :
• E-mail :
chumnany@gmail.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
รับเหมาก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
พัฒนาก่อสร้างโรงไฟฟ้าและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ด้วยประสิทธิภาพ
มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน เป็นที่พึงพอใจลูกค้า
ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม
9
จุดเด่นของกิจการ
กลยุทธ (STRATEGY)
1. สร้างมูลค้าเพิ่มให้ธุรกิจ
2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
3. บริหารงานด้วยคุณภาพ มีประสิทธิภาพ บริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
ส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพทันเวลา
4. การพัฒนาความสามารถและคุณภาพชีวิตของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อม
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ธุรกิจพลังงาน โดยเน้นไปที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นหลัก
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
แบบที่1 รัสมีที่เปล่งออกมาแสดงถึงความสว่าง ความสำเร็จ พลังงานที่ลุกโชติช่วง ภายในเป็นรูปสามเหลี่ยม
ธาตุไฟ ในที่นี้แทนรูปปิรามิด ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีพลังงานภายในที่สมบูรณ์ (รูปทรงปิรามิดสามารถยืด
อายุการเก็บรักษาอาหารให้นานขึ้น) และเป็นรูปทรงที่มั่นคงแข็งแรง ดังเช่นกิจการ
BRIGHT ENERGY CONSTRUCTION CO.,LTD. นั่นเอง

แบบที่ 2 รัสมีที่เปล่งออกมาแสดงถึงความสว่าง ความสำเร็จ พลังงานที่ลุกโชติช่วง รูปสามเหลี่ยม
ธาตุไฟ ที่พุ่งขึ้นไปหมายถึงความก้าวหน้า ความสำเร็จภายใต้ชื่อกิจการ
BRIGHT ENERGY CONSTRUCTION CO.,LTD. นั่นเอง
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย


_____________________________________________________________________________________________________________________________
LAB OF FENGSHUI DESIGN I Trust in business with fengshui design
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459    Mobile : 089-7585797   Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com 
    Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com   All Rights Reserved.