ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
BIG GOAL(LAOS) CO.,LTD.
ชาย
24.00
23
4
2513
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
น้ำ
น้ำ
ทอง
ทอง
ไฟ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
น้ำ
ทอง
ดิน
ดิน
ทอง-ไม้
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
BIG GOAL(LAOS) CO.,LTD.
24.00 น.
ดำ-น้ำเงิน
น้ำ-ไฟ-ทอง-ไม้
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
ณ ประเทศลาว ท่าแขก แขวงคำม่วน
1
• Mobile :
• Tel : 0-2736-1860
• Fax : 0-2736-1869
• E-mail :
waruneeuk@megroup.co.th
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
ผลิตและจำหน่ายปูนขาว, ปูนซีเมนต์, จำหน่ายปุ๋ย, น้ำมัน, ถ่านหิน และไม้ยูคาลิปตัส
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
ก่อตั้งมาเพื่อ Supply สินค้าให้วงการอุตสาหกรรม ประเทศลาว เนื่องจากมีปริมาณความต้องการที่สูง
ซึ่งบริษัทได้เปรียบเรื่องต้นทุนต่ำ ทั้งในเรื่องวัตถุดิบและการขนส่ง
9
จุดเด่นของกิจการ
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แร่ น้ำมัน ถ่านหิน ปูนขาว และไม้ยูคาลิปตัส
ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม ผู้บริหารและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมปูนขาว
- รูปแบบธุรกิจเป็นแนว Trading Firm
- แนวการบริหารงาน ตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวกัน, ความรับผิดชอบของบุคลากร
และพัฒนาบุคลากรตามหลักธรรมภิบาล
- จุดเด่นของบริษัทฯ คือ เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปูนขาวในลาวรุ่นแรก ๆ
ซึ่งยังไม่มีคู่แข่ง อีกทั้งสินค้าที่บริษัทจำหน่ายเป็นสิ่งสำคัญในวงการอุตสาหกรรม
- การบริการขนส่งโดยบริษัทในเครือ
- ส่งออกจากประเทศลาวให้ บริษัท บีไอจี โกล จำกัด จำหน่ายให้ลูกค้าในประเทศไทย
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
อุตสาหกรรมเหมืองแร่, อุตสาหกรรมกระดาษ,
อุตสาหกรรมทุกประเภทที่ใช้พลังงานน้ำมันและถ่านหิน รวมถึงอุตสาหกรรมภาคการเกษตร
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
เทือกเขาสื่อถึงแหล่งกำเนิดสินแร่ ภายในมีสินแร่ที่มีค่า ทรงกลมมีความหมายหลายนัย คือ เป็นผู้นำทาง
อุตสาหกรรมสินแร่ การรวมเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสินแร่
สีน้ำเงินธาตุน้ำสื่อถึงการไหลเวียนในที่นี้สื่อถึงสินแร่ที่ไม่มีวันหมดสิ้น สีน้ำตาลคือสีผสมจากธาตุไม้สีเขียว
กับธาตุไฟสีแดง แสดงถึงอุสาหกรรมเกี่ยวกับดินภายใต้ชื่อกิจการ BIG GOAL(LAOS) CO.,LTD. นั่นเอง
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
486
127
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย


_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.