ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
BIG GOAL (CAMBODIA) CO.,LTD
ชาย
24.00 น.
23
4
2513
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
น้ำ
น้ำ
ทอง
ทอง
ไฟ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
น้ำ
ทอง
ดิน
ดิน
ทอง-ไม้
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
BIG GOAL (CAMBODIA) CO.,LTD
24.00 น.
ดำ-น้ำเงิน
น้ำ-ไฟ-ทอง-ไม้
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
Street 28B1, Street 75, Sangkat Srah Chark, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
1
• Mobile :
• Tel :
• Fax :
• E-mail :
waruneeuk@biggoal.co.th
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
- จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง - จำหน่ายสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรม - จำหน่ายหินปูนและปูนซีเมนต์
- ซื้อ-ขายสินค้าอุตสาหกรรม
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
เพื่อดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตรปลอดสารพิษ,การส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง
ปลอดสารพิษ และการบัดบัดของเสียในระบบอุตสาหกรรม
9
จุดเด่นของกิจการ
จุดเด่น คือ เป็นผู้ให้บริการในธุรกิจการซัพพลายวัตถุดิบ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง, สารเคมี, หินปูน
, ปูนซีเมนต์ ฯลฯ ให้แก่วงการอุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชา โดยมีพันธมิตรกับบริษัท
บีไอจี โกล จำกัด ในประเทศไทย ซึ่งมีอุดมการณ์ในการการจัดเหมือนกันคือให้บริการที่
เกิดประโยชน์สูงสุดได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และสามารถลดต้นทุน
และประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มอุตสาหกรรม
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
อักษรสีน้ำเงิน ธาตุน้ำซึ่งเป็นธาตุเจ้าของกิจการ สื่อถึงมาตราฐานของระบบความอุตสาหรรม ส่วนประกอบทรงกลมมีความหมายเป็น 2 นัย ส่วนแรกเป็นภาพของเฟืองจักรแทนความหมาย
ของอุตสาหกรรม สื่อถึงลักษณะของกิจการ ส่วนที่สอง เป็นภาพเปลวไฟที่ลุกโชติช่วงเป็นลักษณะ
ของกิจการเกี่ยวกับเคมีและเชื้อเพลิง สีน้ำเงินสื่อถึงมาตราฐาน สีแดงสื่อถึงเชื้อเพลิงที่ลุกโชติช่วง
แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของกิจการผสมผสานกันอย่างสมดุล ภายใต้กิจการที่กำเนิดจาก
ประเทศกัมพูชาด้วยชื่อ big goal (cambodia) co.,ltd. นั่นเอง
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย"

งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย


_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.