ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
BIG GOAL COMPANY LIMITED
ชาย
24.00 น.
23
4
2513
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
น้ำ
น้ำ
ทอง
ทอง
ไฟ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
น้ำ
ทอง
ดิน
ดิน
ทอง-ไม้
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
24.00 น.
ดำ-น้ำเงิน
น้ำ-ไฟ-ทอง-ไม้
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
52/94 หมู่ 13 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
1
• Mobile : 01-928-1783
• Tel : 0-2736-2353-54
• Fax : 0-2736-2355
• E-mail :
waruneeuk@biggoal.co.th
• Website : www.biggoal.co.th
9
ลักษณะกิจการ
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการเรื่องของเสียจากอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
และดำเนินธุรกิจการเกษตรปลอดสารพิษเพื่อส่งออกโดยปัจจุบันปลูก
หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) เพื่อส่งออกเป็นหลัก
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
เพื่อดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตรปลอดสารพิษ,การส่งออกหน่อไม้ฝรั่ง
ปลอดสารพิษ และการบัดบัดของเสียในระบบอุตสาหกรรม
9
จุดเด่นของกิจการ
จุดเด่น คือ เป็นผู้ให้บริการในธุรกิจการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลิต และ
ส่งออกหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษ โดยมุ่งเน้นการจัดทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยบริการที่สามารถลดต้นทุนและประหยัดค่า
ใช้จ่ายให้กับลูกค้า
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มผู้บริโภคหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษ และผู้ประกอบการที่อนุรักษ์การรักษาสิ่งแวดล้อม
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
อักษรสีน้ำเงิน ธาตุน้ำซึ่งเป็นธาตุเจ้าของกิจการ สื่อถึงมาตราฐานของระบบความอุตสาหรรม ภายในทรงกลมมีความหมายเป็น 2 นัย ประการแรกเป็นภาพของหน่อไม้ฝรั่ง asparagus
ที่มีความสมบูรณ์ สื่อถึงลักษณะของกิจการ ประการที่สอง เป็นภาพของต้นไม้ที่แตกกิ่งก้านสาขา
เจริญงอกงาม เปรียบกับองค์กรที่มีความ ก้าวหน้า สีน้ำเงินสื่อถึงมาตราฐาน สีเขียวสื่อถึงธรรมชาติ
ในที่นี้หมายถึงการเกษตรที่อาศัยธรรมชาติเป็นหลัก ผนวกกับระบบที่มีมาตราฐาน นั่นก็หมายถึง
ปลอดสารพิษซึ่งผสมผสานกันอย่างสมดุล ภายใต้กิจการ big goal co.,ltd. นั่นเอง
 
ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
616
137
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุทอง คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความกตัญญ สำนึกในบุญคุณแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ปฏิบัติดำเนินชีวิต ด้วยความเที่ยงธรรม
ปราศจากความลำเอียงและมีความกล้าหาญในวิถีทางที่ถูกต้อง เพื่อแก้ไขมิให้มีความ วิบัติ เสื่อมโทรม ไม่เจริญงอกงามแห่งชีวิต หรือ สูญสิ้น"

ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุไฟ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย จริยธรรม อันดีงามได้แก่ การประพฤติตนให้มีความ สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน กริยามารยาทดีงาม
มีคุณสมบัติพรั่งพร้อมทั้ง กาย วาจา และใจ เพื่อแก้ไขมิให้เกิดความหลงผิด มั่วอบายมุข เกิดความเดือดร้อน ที่เป็นอุปสรรคเดือดร้อนต่างๆ ของ "โทษภัย


งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย


_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.