ข้อมูลวิเคราะห์การออกแบบ
 • วิเคราะห์ตามหลักความสมดุลย์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย
 • วิเคราะห์กลยุทธการสร้างภาพลักษณ์ ด้วยหลักการตลาดยุคใหม่ [Brand]
9
ตั้งชื่อกิจการ
ความหมาย
 
ตรวจเช็คความสมดุลย์ตามหลักฮวงจุ้ย
 
9
เกณฑ์การพิจารณา
ความสมดุลย์%
มีหยิน
มีหยาง
ธาตุเข้ากันได้
ธาตุปะทะ
         
9
กิจการ
เพศ
เวลา
วัน
เดือน
ปี
Batchiri Group Co.,Ltd
ชาย
18.00 น.
9
6
2507
การหาธาตุสำคัญ
เวลา
ดิถี
เดือน
ปี
ธาตุสำคัญ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีบน
น้ำ
ดิน
ทอง
ไม้
น้ำ
การแปลงเป็นธาตุจากรหัสราศีล่าง
ทอง
ดิน
ไฟ
ดิน
ไม้
ข้อมูลกิจการ
เวลาเกิด
ธาตุประจำตัว
สีประจำธาตุ
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ
Batchiri Group Co.,Ltd
18.00 น.
เหลือง
ดิน-น้ำ-ไม้
9
สถานที่ตั้งและการติดต่อ
651 ซ.บรมราชชนนี 4 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700 (ชั่วคราว)
1
• Mobile : 01-941-0362
• Tel : 0-2
• Fax :
• E-mail :
thaumvichit@hotmail.com
• Website :
9
ลักษณะกิจการ
นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีบริการระดับอินเตอร์
9
แนวคิดในการก่อตั้ง
ได้มีโอกาสได้เห็น ได้ใช้ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและได้รับบริการที่ดีและประทับใจ จากต่างประเทศ
จึงอยากนำมาเสนอและให้มีการบริการที่ดีเลิศ ( นำสิ่งที่ดีและเลิศด้วยบริการสู่ผู้บริโภคเสมอ)
9
จุดเด่นของกิจการ
มีการต้อนรับและบริการต่อลูกค้าแบบฉบับเดียวกับประเทศพัฒนาแล้ว ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง
เหนือกว่าคู่แข่งขันผ่านการพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญ
9
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าระดับบน
9
ข้อมูลในออกแบบป้ายกิจการ
ทิศหน้าร้านวัดเป็นองศา °°c
ขอบเขตพื้นที่ติดตั้งป้าย (cm.)
 
ทิศ : °°c
กว้าง: ยาว : สูง :
9
แนวความคิดในการออกแบบ
 

ภายในอักษร B ธาตุดิน ลักษณะสี่เหลี่ยมต่อกันเป็นขั้นบันไดสูงขึ้นไป หมายถึงความก้าวหน้า และพัฒนา นวัตกรรมของกิจการที่มุ่งไปในอนาคตเปรียบได้กับ
แสงสีทองซึ่งเป็นสีแห่งความรุ่งเรืองอักษร G หมายถึงกลุ่มคนผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะซึ่งรวมกลุ่มกันพร้อมสร้างสรรค์งานเพื่อก้าวสู่อนาคต รูปสี่เหลี่ยมสื่อถึงก้าวแรก
ที่เข้มแข็งและมั่นคงเปรียบกับการสร้างสรรค์ที่ดีรากฐานต้องมั่นคง ภายใต้ชื่อกิจการ BATCHIRI GROUP CO.,LTD นั่นเอง

ค่ามาตรวัดฮวงจุ้ยของงานออกแบบ
แปลงหน่วยวัดเพื่อแสดงบนจอ
หน่วยวัด
หยิน (เลขคู่)
หยาง (เลขคี่)
 
cm.\ pixcel
pixcel
418
265
ความหมายของมาตรวัด
สื่อถึงการกำหนดวางแผนให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อจะไม่ให้เหลือทิ้งสิ้นเปลือง
9
ปรัชญาที่สื่อในการออกแบบ
1


ธาตุน้ำ คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา ปัญญาธรรม คือมีสติปัญญาหยั่งรู้ เท่าทันวัฎจักรแห่งทุกข์ มีการศึกษาหาความรู้
เพื่อเข้าใจในต้นเหตุแห่งปัญหาเพื่อแก้ไขสภาพความวุ่นวายไม่สงบความชั่วร้ายแห่งจิตใจ และสถานการณ์ต่างๆ ของ "ผีสิง"

ธาตุไม้ คือการดำเนินชีวิตด้วยความ เมตตา ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ยินดีด้วยในความสุขสำเร็จของผู้อื่น
อุเบกขา คือการวางใจเป็นกลางไม่ลำเอียง หรือ"พรหมวิหาร4" เพื่อแก้ไขแปรสภาพ ของความเป็นสิ่งหมองใจในชีวิตแปรเป็นสภาพเป็นความเบิกบานใจ
มีสมาธิและสุขปิติเพื่อก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปัญญา และในวาจาเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้เจริญวัฒนาก้าวหน้าสืบไป

ธาตุดิน คือการดำเนินชีวิตอยู่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริตมีความสุขุม หนักแน่น รอบคอบ และอดทน คือ " สัตยธรรม " มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม
ไม่หลงผิดหูเบาใจเบาหลงไปกับสิ่งไม่ดี เพื่อแก้ไขความปั่นป่วน หรือการได้รับการก่อกวนจากภายนอก ติฉินนินทาว่าร้ายให้เสียหายได้คือ "อสูร"


งานออกแบบเครื่องหมายการค้า
91

 

 

งานออกแบบป้ายกิจการ
 

 

งานออกแบบกราฟิก
 
งานออกแบบ Homepage
http://www.
 
หมายเหตุ
ข้อมูลบางส่วนขอสงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าของกิจการที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผย_____________________________________________________________________________________________________________________________
Lab of fengshui design I Trust in business with fengshuidesign
323/358 M.2 T.Sanpakwan A.Hangdong Chiang Mai 50230 Thailand.
Tel : 052-065459  • Fax : 052-065459  • Mobile : 089-7585797  
Webmaster :
mail@e-fengshuidesign.com     Copyright © 2003 e-fengshuidesign.com. All Rights Reserved.