หน้าหลัก
ภาคทฤษฏี
ผลงานของเรา
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
 

    Theory ( ภาคทฤษฏี )
     
  การวิเคราะห์ข้อมูล

นำหลักการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ในการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ (brand) ซึ่งเครื่องหมายการค้า
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ เพื่อให้งานออกแบบสื่อสารได้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ของกิจการ
และ ตรงกลุ่มลูกค้าของกิจการนั้นๆมากขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ตามหัวข้อหลักดังนี้

วิเคราะห์การออกแบบตามลักษณะของกิจการ
ลักษณะของกิจการต่างๆแตกต่างกันจึงทำให้การออกแบบสำหรับกิจการประเภทต่างๆ แตกต่างกันไป เช่น ประเภท
อุตสาหกรรม การออกแบบมักจะสื่อถึงความน่าเชื่อถือ หนักแน่น เป็นต้น

วิเคราะห์ตามจุดเด่นของกิจการ
จุดเด่นหรือจุดแข็งของกิจการมีส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์
รวมถึงการออกแบบเครื่องหมายการค้าถ้ากิจการใดทราบถึงจุดเด่นของตนเองที่เหนือกว่าคู่แข่งแล้ว การทำโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ จะมุ่งเน้นไปในส่วนนี้เป็นหลักรวมทั้งการออกแบบเครื่องหมายการค้าต้องออกแบบให้สอดคล้อง
กับจุดเด่นนี้ด้วยเช่นกัน หากกิจการใดทราบจุดแข็ง หรือมีจุดเด่นที่แตกต่างแล้ว ย่อมได้เปรียบกิจการอื่น เพราะ
รู้ว่าตนเองมีสิ่งที่ลูกค้าต้องการยิ่งท่านมีความแตกต่างท่านก็ยิ่งมีคู่แข่งที่น้อยลง

วิเคราะห์ตามกลุ่มเป้าหมายหลักของกิจการ กิจการต้องทราบกลุ่มเป้าหมายของตนเองอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถ
ระบุได้เลยว่า เป็นเพศใด ช่วงอายุเท่าไร อาชีพอะไร เป็นต้น ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านการทำการตลาด
และเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้การออกแบบ เครื่องหมายการค้าสอดคล้องและสื่อสารได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
หากท่านไม่ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายท่านเป็นใคร ท่านก็จะไม่ทราบเลยว่าต้องใช้กลยุทธแบบใดในการทำการตลาด
และจะปรับปรุงบริการหรือสินค้า เพื่อตอบสนองใครเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่เจ้าของกิจการมักเข้าใจว่า เราผลิตสินค้า
หรือบริการนั้น ใครมาซื้อ หรือใช้บริการ เราก็ขาย ซึ่งสามารถขายได้ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งก็มีส่วนถูก แต่ถูกเพียงครึ่งเดียว
ในลักษณะเช่นนี้ เป็นการรอลูกค้าเพื่อให้เข้ามาเอง แตมักจะไม่สนใจเลยว่า ลูกค้าเป็นใคร อายุเท่าไร มีความต้อง
การอย่างไร การรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราจะทำให้สินค้าเราวางตลาดได้ตรงจุด หรือให้บริการได้ถูกที่ถูกเวลา นำไปสู่
ความสำเร็จในการจำหน่ายได้มากขึ้นนั้นเอง หากเป็นลักษณะกิจการที่กล่าวมาแล้ว ท่านจะรู้จักกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร
ก็เพียงแต่ท่านสังเกต ความถี่ของผู้ที่เข้ามาซื้อสินค้า หรือบริการว่า เป็นเพศใด ช่วงอายุเท่าไร อาชีพอะไร มีพฤติกรรม
อย่างไร ยิ่งละเอียดเท่าใดก็ยิ่งเป็นประโยชน์ เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนากิจการหรือบริการให้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้สูงสุด

วิเคราะห์ตามแนวคิด ปรัชญาของกิจการ การก่อตั้งกิจการต้องมีแนวคิดในการก่อตั้ง ซึ่งเป็นทิศทางที่กิจการจะมุ่งไป
ในแนวทางใด ซึ่งแน่นอนว่าการออกแบบต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาเป็นส่วนในการวิเคราะห์ การออกแบบด้วยเช่นกัน
โดยส่วนใหญ่ แนวคิด หรือปรัชญาการก่อตั้งนั้น มักจะสะท้อนถึงการให้มากกว่าการได้รับ เช่น ความต้องการอยากให้
คนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งมักจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งเป็นทัศนคติในด้านบวก
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAB OF FENG SHUI DESIGN | Trust in business with fengshui design
• Tel : 052-065459 • Fax : 052-065459 • Mobile : 089-7585797 • Webmaster : mail@e-fengshuidesign.com • Facebook : efengshuidesign
Copyright © 2003 www.e-fengshuidesign.com All Rights Reserved.